4. Bagage, cykler og andre medbragte genstande

4.1. Generelt

Selskaberne transporterer kun den bagage, den enkelte kunde selv kan medtage. Kunden har ansvaret for bagage, cykler og andre medbragte genstande under rejsen og for eventuel skade, disse forvolder i forhold til selskaberne, personale eller andre kunder (se afsnit 13 vedr. erstatning). Kunden skal selv sørge for ind- og udlæsning af personlig bagage, cykler og andre medbragte genstande, og disse skal placeres, så de ikke er til gene.

Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og om bagagen er til gene eller tilsmudser.

4.2. Personlig bagage

Personlig bagage som kufferter, rygsække, tasker eller lignende kan medtages gratis som håndbagage i det omfang, der er plads.

Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm.

Som bagage kan også medtages sammenklappede cykler i emballage. Emballagen skal omslutte cyklen fuldstændigt. Herudover kan medtages sammenklappede cykelanhængere, hvor hjulene er taget af.

Desuden kan effekter, der ikke overholder målene medtages, hvis personalet vurderer, at de ikke generer driften og de øvrige passagerer.

Personalet kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage.

4.3. Cykler

Cykler kan medtages i tog herunder lokalbanetog samt metro og havnebusser.

Busser

På Bornholm medtages cykler i alle busser.

I alle Movias almindelige* busser på Sjælland kan du tage cykel eller el-løbehjul med hele døgnet.

Der gælder to undtagelser. For at sikre plads til alle rejsende må du:

  1. ikke medbringe cykel eller el-løbehjul i myldretiden** på linje 1-100 og S-busser
  2. ikke medbringe cykel eller el-løbehjul natten*** til lørdag og søndag i natbusser og linje 1A, 2A, 4A, 5C, 6A, 7A og 9A

I alle andre buslinjer på hele Sjælland (undtagen minibusser) må du have cykel og el-løbehjul med – hele døgnet, året rundt.

Husk at købe en cykelbillet til din cykel eller dit el-løbehjul. Køb din cykelbillet på appen DOT Billetter eller som sms-billet, inden du stiger på bussen. Du kan ikke købe en cykelbillet med kontanter i bussen. En cykelbillet til 8 zoner koster 14 kr. I havnebussen kan du tage cykel eller el-løbehjul med gratis.

Cyklen eller el-løbehjulet skal anbringes midt i bussen og skal spændes fast med sele.

I bussen er der højst plads til to enheder, medmindre andet er angivet i bussen. En enhed er enten en cykel, et el-løbehjul, en kørestol eller en barnevogn. Den kunde, som er steget på først, har fortrinsret til pladsen.

OBS: Selvom du er steget på inden spærretid i myldretiden, kan du ikke færdiggøre din rejse med cykel eller el-løbehjul mellem kl. 07.00-09.00 og 15.30-17.30.

* Almindelige busser måler 12 meter eller derover. Minibusser, som måler under 12 meter, medtager aldrig cykler eller el-løbehjul. Følgende buslinjer betjenes med minibusser: 71, 72, 74, 77, 78, 151, 152, 196, 197, 198, 199, 243, 342, 499, 513, 571, 572, 585, 586, 712, 721, 724, 751, 752, 755, 760, 761, 762, 771, 772, 773, 774, 778, 791, 792, 834, 835, 840, 841, 847, 848, 851 og 875. Vær dog opmærksom på, at enkelte buslinjer kan betjenes med både almindelige busser og med minibusser.

** Myldretiden gælder på hverdage fra kl. 07.00-09.00 og 15.30-17.30. I dette tidsrum kan du ikke medbringe cykel eller el-løbehjul på buslinjerne 1-100 og S-busser.

*** Det er ikke tilladt at medbringe cykel eller el-løbehjul natten til lørdag og søndag fra kl. 00.30-04.30 i natbusser og linje 1A, 2A, 4A, 5C, 6A, 7A og 9A. På alle øvrige linjer må du gerne medbringe cykel eller el-løbehjul om natten.

På Fyn og i Jylland medtages cykler generelt ikke i bybusser. På øvrige ruter medtages cykler i det omfang pladsforholdene tillader det, eventuelt i bussens bagagerum. Se nærmere på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21).

Det er personalet, som vurderer, om der er plads. Cykler medtaget inde i bussen skal være fastspændt og under opsyn på hele turen.

Generelt

Der kan være tidspunkter, hvor cykler ikke må medbringes. Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om kunden er steget på, inden tidsbegrænsningen startede (se nærmere om tidsbegrænsninger i afsnit 4.3.1), Der kan medtages 1 cykel pr. kunde.

Der kan kun medbringes almindelige to-hjulede cykler og således ikke ladcykler, tandemcykler, påhængsvogne, Segways og lign. Der er dog enkelte undtagelser for tandemcykler og ladcykler, se afsnit 4.3.2. Køretøjer, der drives med benzin eller andet letantændeligt brændstof, må heller ikke medtages.

Børnecykler betragtes som legetøj, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage.

Det er gratis at medtage cykler i S-tog, havnebusser, samt i lokalbanetog i Region H og i Midtjyske Jernbaner (kun Lemvigbanen). Det er også gratis i Arrivas tog udenfor myldretiden. I Nordjyske jernbaner kan kunden gratis medtage cykel, når kunden rejser på et pendlerkort.

Ved al øvrig transport med bus, metro og tog kræver det en cykelbillet. Der kan ikke købes cykelbillet i busser på Sjælland. For priser og nærmere bestemmelser henvises til trafikvirksomhedernes hjemmesider (se afsnit 21).

4.3.1. Supplerende regler om cykler

I visse buslinjer på Sjælland samt I metroen må cykler ikke medbringes på hverdage mellem 7.00 og 9.00 samt mellem 15.30 og 17.30. I samme tidsrum må der ikke stiges af og på et S-tog på Nørreport station med cykel. For mere information se www.dinoffentligetransport.dk.

Cykler kan medbringes i havnebusser, i lokalbanetog og i DSB’s og Arrivas tog i hele driftstiden.

Ved rejser over Storebælt med DSB kræves udover cykelbillet en pladsbillet til cykel i perioden fra

  1. maj til 31. august (begge dage inkl.)

Der er særlige regler for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland.

4.3.2. Særligt om ladcykler og tandemcykler

Tandemcykler kan ikke medtages i metro, busser og lokalebanetog.

I S-tog og Øresundstog kan der medtages tandemcykler. I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity, InterCityLyn og Arriva-tog kan tandemcykler tages med i visse tog, når adgangsforholdene tillader det, og togpersonalet i øvrigt skønner, at der er plads. Der betales 2 gange den pris, der skulle have været betalt for en almindelig cykel. I internationale tog kan tandemcykler ikke medtages. Kunder, der er omfattet af Ledsageordningen eller har legitimationskort fra Dansk Blindesamfund betaler i henhold til Ledsageordningen, jævnfør pkt. 3.3, det samme som for en almindelig cykel i DSB- og Arriva-tog.

Ladcykler kan alene medtages i DSB’s tog over Øresund mellem stationerne Tårnby og Hyllie.

4.4. Barne- og klapvogne

Barne- og klapvogne, herunder løbevogne, der anvendes til transport af børn, kan medtages gratis i det omfang, pladsforholdene tillader det.

I InterCityLyn og InterCity skal der altid reserveres plads. I disse tog er det nødvendigt at sammenklappe barnevogne med bredde på over 76 cm.

Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og personalets anvisninger skal følges. Hjulene skal kunne låses. I busser skal vognen stå i kørselsretningen og være bremset. Barnet kan sidde i barnevognen, forudsat at barnet er fastspændt og under opsyn. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til.

4.5. Særlig bagage

Våben og anden tilsvarende bagage kan udelukkende medtages af personer og på vilkår, som er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning herom. Letantændelige stoffer, væsker og andre lignende produkter kan kun medtages i mængder svarende til indkøb til almindelig husholdningsbrug, og kun når de opbevares i original salgsemballage til detailhandelsbrug og i øvrigt håndteres forsvarligt under rejsen.