Sådan hjælper du kunderne

Som frontpersonale i bussen er det din opgave at være med til at sikre glade og tilfredse kunder, og det gør du bedst ved at hjælpe dem så godt som muligt, når de har spørgsmål.

Her får du nogle gode ideer til, hvordan du kan yde en god og ensartet service.

God kundeservice er:

 • At vejlede i hvor kunden kan få hjælp samt hvor de kan købe billetter (rejseplanen, DOT App, SMS-billetter m.m.)
 • At forsøge at betjene alle kunder ens, men samtidig tage hensyn til den enkeltes ønsker og behov.
 • At være bevidst om, at din indsats er med til at sikre, at kunden kommer igen.
 • At lytte til kunden og giv kunden ekstra informationer, hvis kunden har brug for det.

 


1. Indledning

Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel (fx. enkeltbillet, rejsekort og periodekort) – med periodekort menes fx pendlerkort, pensionistkort og City Pass)1, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn (i det følgende: ”Sjælland”), og hvordan du bruger dem rigtigt. Vær opmærksom på at der er rejsehjemler som kun er gyldige til udvalgte transportmidler (f.eks.DSB Orangeprodukter), dette Vejledningsdokument omhandler alene rejsehjemler med fælles gyldighed til bus, tog og metro. Husk, at det altid er dit ansvar at sikre dig, at du har korrekt og gyldig rejsehjemmel fra rejsen begynder.

Du skal have gyldig billet eller kort fra rejsen begynder. Du skal selv sikre dig, at din billet eller dit kort er valideret korrekt, og at du på ethvert tidspunkt under rejsen har gyldig billet eller kort. Dit rejsekort skal være korrekt indstillet fx kundetypen (barn, voksen, pensionist), serviceniveau (standard eller DSB1’), til rejse mellem landsdele (udvidet forudbetaling for anonyme rejsekort) eller grupperejse. Og derudover skal du være checket ind. Billetter og kort skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, samt ved udstigning i metro og tog indtil stationens område forlades. Enkeltbilletter skal være købt med udgangspunkt i den zone, hvor din rejse starter. Eneste undtagelse her er tilkøbsbilletter, se afsnit 5.

Hvis du ikke kan vise gyldig billet eller kort, når du bliver kontrolleret, skal du betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis din telefon er løbet tør for strøm, er gået i stykker eller skærmen er revnet, så billetten ikke er mulig at scanne. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne og unge samt 375 kr. for børn under 16 år og hunde. For cykler er kontrolafgiften 100 kr. Hvis du har checket korrekt ind ved rejsens begyndelse, men ikke har checket rejsekortet ind ved skift af transportmiddel – og/eller ved rejse i Metroen ikke har checket ind på rejsekortstander tilhørende metroen – vil du kunne blive opkrævet en kontrolafgift på 10 kr. På rejseplanen.dk kan du planlægge din rejse og se, hvad din rejse koster med forskellige typer rejsehjemmel.

For rejsen gælder ”Fælles landsdækkende rejseregler” – se dinoffentligetransport.dk. Heri findes bl.a. regler om gyldig rejsehjemmel, kontrolafgifter, rejsetidsgaranti ved forsinkelser, regler for erstatning, klagevejledning m.m. Du kan også læse om mulighederne for hjælp til handicappede og om regler for medtagning af bagage, cykler, dyr m.m.

Vi anbefaler, at du læser disse rejseregler, så du ved, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig.

Buskørslen på Sjælland udføres af private busselskaber, der kører på kontrakt for Trafikselskabet Movia. Rejser med tog (inkl. S-tog) udføres af DSB. Rejser i lokalbanetog udføres af Lokaltog A/S på kontrakt for Movia. Metroen køres af Metro Service A/S på kontrakt for Metroselskabet I/S.

Takster, dvs. priserne, i den kollektive trafik, fastsættes efter forhandling mellem de parter, der udfører trafikken og i henhold til lovgivningen2. På Sjælland er det DSB, Metroselskabet I/S og Trafikselskabet Movia. Taksterne reguleres normalt én gang om året.

Rejsekort udstedt af Rejsekort A/S kan benyttes som billet til rejser i bus, tog og metro. Mere information og regler for brug af rejsekort findes i ”Fælles landsdækkende rejseregler” samt i ”Rejsekort Kortbestemmelser” på rejsekort.dk.

1 Med periodekort menes fx pendlerkort, pensionistkort og, City Pass.

2 Bekendtgørelse nr. 951 af 23/06/2020 om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og jernbanevirksomheder (takststigningsloftet).


2. Pris- og zonesystemet

Pris- og zonesystemet bygger på nogle grundprincipper. De er beskrevet nedenfor.

Zoneinddelingen

Det fælles pris- og zonesystem på Sjælland betyder, at du frit kan stige om mellem busser, tog og metro på samme billet eller kort, blot det sker inden for de zoner, de omfatter, og inden for den tid, de er gyldige til. For pendlerkort kræver gyldighed i metroen dog, at pendlerkortet er udstedt med gyldighed til Metroen.

Området er delt op i 211 zoner. Alle zoner har både et zonenummer og et tilknyttet zonenavn. Fx har zone 8 også zonenavnet ”Roskilde”. Zonenumre fremgår på alle busstoppesteder og på mange stationer.

Når du køber et pendlerkort eller en enkeltbillet til en relation, fx mellem Helsingør (zonenummer 5) og Roskilde (zonenummer 8), er det en billet til rejser mellem zone 5 og zone 8 og ikke mellem de to konkrete lokaliteter. En uddybende forklaring kan findes i afsnit 2.2.

Zonegrænser

Bussen eller toget kører nogle gange igennem en zone uden at stoppe. Alligevel skal zonen regnes med, når du køber billet eller kort.

Der er forskel på, hvor zonen skifter, og hvordan det markeres på stationer og ved busstoppesteder.

Zoneskift annonceres i busser via bussens display eller via højtaleren i bussen.

Rejser med almindelige busser

Der kan være flere stoppesteder i samme zone. Skiftet til en ny zone sker oftest ved et stoppested (”grænsestoppested”). Så kan man køre til dét stoppested, hvor der første gang står et nyt zonenummer på stoppestedsstanderen. Zonenummeret viser den zone, der køres ind i. Du kan altså stå af ved et ”grænsestoppested” uden at have gyldig billet eller kort til zonen.

Ved ”grænsestoppesteder” vil der normalt være forskelligt zonenummer for de to stoppesteder på hver sin side af vejen.

I byerne standser busserne kun ved de faste stoppesteder, som er anført i køreplanerne.

Hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan kunden på de fleste almindelige buslinjer stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. En sådan strækning er en vinkestrækning. Vinkestrækningerne kan fremgå, når kunden søger i Rejseplanen. Specielle linjetyper (fx S-busser) standser KUN ved de anførte stoppesteder.

Når en kunde ønsker at komme med bussen på en vinkestrækning, skal der gøres tydeligt tegn i god tid. Når det er mørkt, bør der bruges lommelygte eller refleks for at fange chaufførens opmærksomhed.

Når kunden ønsker at stige af bussen på en vinkestrækning, skal kunden i god tid bede chaufføren om at stoppe. Der stoppes kun på steder, hvor det er lovligt at standse ifølge færdselsloven. Det er chaufføren, der afgør, om det er lovligt og forsvarligt at standse bussen.

Rejser med R-, S- og E-bus

Her kan zoneskift ske ved stoppesteder, men zonen skifter ofte mellem stoppesteder. Du skal have gyldig billet eller kort til de zoner, bussen kører i.

Rejser med tog og metro

Zoneskift kan ske ved stationer eller mellem stationer.

Stationer på en zonegrænse har to zonenumre.

Hvis zoneskiftet sker ved en station, kan du køre til den station, hvor zonen skifter. Du kan altså stå af ved en ”grænsestation” uden at have gyldig billet eller kort til den zone, toget fortsætter ind i.

Hvis zonen skifter mellem to stationer, skal du have gyldig billet eller kort til begge zoner. Du skal altid have gyldig billet til de zoner, du kører i.


2.1 Zoneberegning for rejser fra 2 til 8 zoner

”Gennemkørsel” og ”ringzoner”

For korte rejser er der to principper for, hvordan du beregner zoner. For rejser på pendlerkort til og med 8 zoner gælder princippet om gennemkørsel. For rejser på korte enkeltbilletter og mobilklippekort gælder princippet om ringzoner.

Gennemkørsel – pendlerkort

Når du rejser på pendlerkort til og med 8 zoner, betaler du for det antal zonenumre, du kører i. Dog mindst to zoner.

På et 3-zoners pendlerkort kan man altså køre i de tre zoner, som kortet er gyldigt til.

2-1-1

Ringzoner – billet

Når du rejser på enkeltbilletter til korte rejser, betaler du for antallet af zoneringe, du kører i, inklusive den zone, hvor rejsen starter.

Forestil dig, at der kastes en sten i vandet. Uden om dannes først én, så to, så tre ringe osv. Udgangspunktet for rejsen er stedet (zonen), hvor stenen rammer vandet. Når man rejser på en 2-zoners billet, kan du rejse rundt i startzonen og den første rings område. På en 4-zoners billet kan du rejse rundt i startzonen, første, anden og tredje rings område osv.

Udgangspunktet er altid den zone, du starter i. Det er den, der fremgår som startzone på enkeltbilletten til korte rejser. Den tæller som første zone og er altid rød på de farvede zonekort, hvor din rejse starter. På stationer, der ligger på zonegrænsen, kan der være tale om, at flere stationer er udgangspunktet. Disse zoner er røde på zonekortene.

2-1-2

Dyreste zone bestemmer prisen for rejser på enkeltbillet til korte rejser

Når du rejser på enkeltbillet til korte rejser, skal du finde din rute på kortet og lægge mærke til, hvilke farvezoner (zoneringe), den går igennem. Det er altid den dyreste farvezone (oftest den der ligger længst væk), der bestemmer prisen. Uanset om det er der, rejsen slutter, eller om du bare kører igennem zonen undervejs.

Frem og tilbage koster ikke altid det samme for rejser med enkeltbillet til korte rejser

Selv om du vælger den samme rute frem og tilbage, kan du komme ud for, at bussen eller toget kører gennem en dyrere farvezone den ene vej end den anden vej. Du skal derfor nogle gange betale forskellig pris for at komme ud og hjem. Det er den fjerneste (dyreste) farvezone, du kører i undervejs, der bestemmer prisen.

Turen med S-tog fra Svanemøllen til Friheden og tilbage igen er et eksempel på, at det kan være billigere at komme ud end hjem.

Princippet om ”ringe i vandet” bruges her på rejsen fra Svanemøllen (zone 2) til Friheden (zone 33) via København H. (zone 1) og tilbage.

Fra Svanemøllen til Friheden

Du ”kaster stenen ud” i zone 2. Det er zonen, du starter i og rejsens centrum.
Uden om danner der sig ringe:

2-1-3

Første ring uden om er alle de zoner, der støder op til startzonen. Første zonering dækker både zone 1 og zone 33. Du kan altså rejse fra zone 2 til zone 33 gennem zone 1, når du har billet til 2 zoner (startzonen og første zonering).

Fra Friheden til Svanemøllen

På hjemrejsen kaster du stenen ud i zone 33. Nu er den rejsens centrum. Uden om danner der sig igen ringe:

2-1-4

Første zonering uden om dækker zone 2, men ikke zone 1. Derfor skal du bruge den anden zonering, altså alle de zoner, der støder op til første zonering. Rejsen kræver derfor billet til tre zoner (startzonen, første og anden zonering).


2.2 Zoneberegning for rejser på 9 zoner eller flere

Enkeltbilletter til 9 zoner og derover udstedes som en ”relation”, det vil sige, at det er en billet, der gælder til strækningen mellem 2 navngivne stationer eller stednavne og dermed til strækningen mellem den zone, du rejser fra, og den zone, du rejser til.

Udgangspunktet er altid, uanset hvor du køber billetten, at du ikke behøver ved opslag i zonekort eller andet, at gøre dig bekendt med antallet af zoner, der indgår i rejsen.

Billettens pris beregnes efter den ’længste delstrækning’ (målt i fugleflugtszoner) på den pågældende konkrete stræknings naturlige rejsevej. Fx: A-(C)-B er i luftlinje 9 zoner, A-C er 11 zoner, C-B er 8 zoner. Længste delstrækning er 11 zoner.

2-2-1

Hvis billetten til lange rejser er udstedt fra A til B uden angivelse af via-punkt, prissættes den på baggrund af en zoneafstand på 9 zoner, og den er alene gyldig på naturlige rejseveje mellem A og B uden et længste ben på over 9 zoner. Hvis billetten til lange rejser er udstedt fra A til B via C, prissættes den på baggrund af en zoneafstand på 11 zoner, og den er gyldig på alle naturlige rejseveje mellem A og B inkl. via C.

På billetten trykkes afrejsezone og destinationszone samt evt. via-zone. Rejser du fra Frederikssund til Gentofte, kan du købe en billet enten med ringbanen, hvor der på billetten står ”via Flintholm-Hellerup”, eller over København H, hvor der på billetten står ”via København H”. Den første billet er på 9 zoner og den sidste er på 10 zoner. Billetten gælder kun til én naturligt fremadskridende rejse, og billetten kan altid bruges på en kortere strækning end den, der står på billetten. Dvs. i dette eksempel kan du med billetten ”via København H” (10 zoner) også vælge at tage turen via Flintholm-Hellerup, men hvis du har købt billetten ”via Flintholm-Hellerup” kan du ikke vælge at tage via København H.


2.3 Zoneberegning for rejsekort

For rejsekort betales kun for den direkte vej mellem startzone og slutzone. Det vil sige, at selv om rejsen undervejs går igennem en dyrere zonering, som ligger længere væk end slutzonen, så betaler du kun for afstanden målt i lige linje fra det sted du checker ind, til det sted du checker ud. Det er dermed antallet af zoner i fugleflugtslinje, der ligger til grund for beregningen af prisen på en rejse, med mindre, du har brugt uforholdsmæssig lang tid på din rejse. I så fald udregnes en tidspris. I eksemplet om rejser mellem Svanemøllen og Friheden i afsnit 2.1 vil prisen være det samme uanset retning på rejsen. Se nærmere herom på rejsekort.dk.


3. Enkeltbilletter

Enkeltbilletter er en-turs billetter til rejse med bus, tog og metro.
Du kan købe enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner) og til lange rejser (9 zoner eller flere).


3.1 Enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner)

Du kan købe enkeltbilletter til korte rejser til:

 • Voksen
 • Barn
 • Pensionist (kun fra 4 zoner)
 • Cykel (se afsnit 8.1)
 • Hund

Billetter til korte rejser kan købes:

 • I busser (visse buslinjer kan undtages herfra læs evt. nærmere på dinoffentligetransport.dk)
 • På DSBs og Metros stationer (automater og betjent salg)
 • På visse Lokaltogs stationer (automater og betjent salg)
 • I visse lokaltog i Hovedstaden
 • I DOT app og DSB app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app
 • Via SMS

Billetter til korte rejser (2-8 zoner) kan købes til brug her og nu, og de kan købes i forsalg, hvis rejsen skal foretages senere. Det er ikke muligt at købe billetter til korte rejser i forsalg i alle salgskanaler. Ved billetkøb i bussen skal du fortælle chaufføren, hvor du skal hen og din rejsevej, hvis han skal hjælpe dig med korrekt billettering.

Gyldighed – zoner

Billettens pris og gyldighedsområde er baseret på ringzoneprincippet. Billetten skal altid købes med udgangspunkt (startzone) i den zone hvor man fysisk påbegynder sin rejse.

En grundbillet (2-zoners billet) gælder i den zone, hvor den er udstedt, og i alle zoner, der støder op til den. Det gælder også zoner, hvor kun spidserne støder sammen.

3-1-1

Grundbillettens gyldighed er defineret for at undgå, at en meget kort rejse over en zonegrænse bliver dyrere end en længere rejse inden for én zone.

3-1-2

Gyldighed – tid

Billetter til korte rejser kan bruges til et ubegrænset antal rejser inden for den tid og de zoner, den er gyldig i. Den sidste påstigning skal ske, inden billetten udløber, og billetten skal være gyldig, når bussen eller toget ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet eller stationen.
Her er to eksempler:

 • Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 12.59 efter køreplanen, men kører først kl. 13.02. Billetten gælder alligevel.
 • Billetten udløber kl. 13.00. Bussen eller toget skal køre kl. 13.02 efter køreplanen. Billetten gælder ikke, selvom man står på inden udløbet.

Rejser du på en enkeltbillet udstedt på mobil salgskanal (app eller sms), skal den være modtaget inden første påstigning. Efter billettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke foretages skift mellem to forskellige transportmidler (f.eks. mellem bus og bus eller mellem metro og metro) eller mellem to transportmidler af samme slags (f.eks. bus og bus).

Billettens tidsgyldighed er anført på billetten. Enten med tidsgyldighed pr. købte antal zoner eller med start- og/eller udløbstidspunkt.

Tidsgyldighed for billetter til korte rejser (2-8 zoner):

2 zoner 1 time 15 minutter
3 zoner 1 time 30 minutter
4 zoner 1 time 45 minutter
5 zoner 2 timer
6 zoner 2 timer 15 minutter
7 zoner 2 timer 30 minutter
8 zoner 2 timer 45 minutter

Metroen og bl.a. A-bussen kører med faste intervaller. Det betyder, at det her er påstigningstidspunktet, der bestemmer, om billetten er gyldig.

Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation eller i Metroen senest 30 minutter efter udløb af rejsehjemlens tidsgyldighed.

Refusion før rejsen og efter rejsen

Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest midnat dagen før afrejse. Billetter til korte rejser kan dermed ikke tilbagebetales, når salgsdato og gyldighedsdato er identisk, og heller ikke på den dato, der er gyldighedsdatoen.

Køb af enkeltbillet til korte rejser (2-8 zoner) via SMS

Ønsker du at købe SMS-billet til flere personer, skal de købes enkeltvis.

Billetten skal være købt i påstigningszonen og modtaget på din mobiltelefon, inden du stiger på bus, tog eller metro. Hvis du ikke modtager din SMS-billet inden for få minutter, skal du bestille en ny, eller købe anden rejsehjemmel.

En SMS-billet er kun gyldig på den telefon, hvortil den er købt. Det er ikke lovligt at ændre i, kopiere eller videresende SMS-billetter.


3.2 Enkeltbilletter til lange rejser (9 zoner eller flere)

Du kan købe enkeltbilletter til lange rejser til:

 • Voksen
 • Barn
 • Pensionist
 • Cykel (se afsnit 8.1)
 • Hund

Enkeltbilletter til 9 zoner eller flere kan købes:

 • På DSBs og Metros stationer (automater og betjent salg)
 • På visse lokaltog stationer i på Sjælland og Lolland (automater)
 • På visse Lokaltogs betjente salg
 • I DOT app og DSB app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app

I alle salgskanaler sælges billetter til brug her og nu. Det er også muligt i enkelte salgskanaler at købe billet med henblik på senere afrejse (forsalg).
Billetten kan ikke købes i busserne, bortset fra enkelte udvalgte ruter .

Gyldighed og brug

Enkeltbilletten er gyldig til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen med tog, metro og busser. Der er dermed tale om en enkeltbillet, der gælder til én rejse, hvor der ikke kan rejses retur eller tilbage mod udgangspunktet, og hvor rejsen ikke krydser sit eget spor. Det er tilladt at skifte til et andet transportmiddel, blot den samlede rejse ikke bliver dyrere end den oprindelige enkeltbillet, fx skift fra tog til bus i samme relation. Ved skift af transportmiddel skal den fortsatte rejse påbegyndes ved første mulige lejlighed efter skift.

Billetten har tidsgyldighed i det trafikdøgn (kl. 04:00 – 03:59), som den er udstedt til. Du vælger således selv, hvornår rejsen påbegyndes inden for trafikdøgnet, men så snart rejsen er påbegyndt, er billetten kun gyldig indtil denne rejse er afsluttet. Efter rejsen er afsluttet, bortfalder gyldigheden til fri omstigning i startzonen eller -zonerne, men billetten er fortsat gyldig til et ubegrænset antal rejser inden for billettens tidsgyldighed i den eller de omstigningszoner ved slutdestinationen, der er påtrykt billetten.

Trafikdøgnet fremgår af billetten. Trafikdøgnet går fra kl. 04.00 til kl. 03.59 den følgende dag. Billetten er dog gyldig mindst 5 timer efter udstedelsestidspunktet. Dvs. en kunde, som fx køber en enkeltbillet til en lang rejse kl. 02:00, kan rejse frem til kl. 07:00. Rejsen er således ikke bundet til en bestemt afgang.

Enkeltbilletter til 9 zoner eller flere udstedt i busser gælder i 5 timer fra udstedelsestidspunkt og kan kun anvendes til rejser med Movias busser.

Billetter kan benyttes til en kortere strækning end den, der står på billetten.

Skal du foretage en returrejse skal du købe 2 enkeltbilletter.

Ruter

Når en billet indeholder en ruteangivelse, dvs. at der på billetten er angivet en via-zone, skal den anvendes på denne rute. På billetter, hvor der er angivet en via-zone, er billetten dog altid gyldig til en rute til samme destination, hvor ruten har samme pris eller er billigere, end den rute, der er betalt for.

Når en billet ikke indeholder en ruteangivelse, forudsættes det, at den korteste rute mellem afrejse- og destinationszonen anvendes på rejsen.

For at være en naturlig rejsevej skal rejsevejen være et realistisk rute-alternativ for den pågældende relation, således som eventuelle via-angivelser angiver. Det betyder, at rejsetiden via denne rejsevej ikke må være uforholdsmæssigt længere end øvrige naturlige rejseveje. Enkeltbilletten gælder altså ikke i zoner, der er på en unødvendig omvej for den pågældende relation.

Tilslutningskørsel i start- og destinationszonen

Enkeltbilletten er gyldig til ubegrænset rejse med tog, metro og bus i den eller de afrejse- og destinationszoner, der er angivet på billetten i hele kalenderdøgnet (kl. 00:00 – 23:59). Når destinationszonen er nået, bortfalder gyldigheden i afrejsezonen.

Ombytning/ændring

Ombytning eller ændring af en billet skal ske senest på billettens gyldighedsdag. Billetter købt i DSB netbutik eller DSB app skal ombyttes eller ændres senest dagen før billettens gyldighedsdag.

Refusion før rejsen og efter rejsen

Ubenyttede billetter kan tilbagebetales. Det skal ske senest dagen før afrejse.  Såfremt det kan dokumenteres, at én eller flere personer, der fremgår af billetten, ikke skal foretage rejsen, kan et beløb svarende til billetprisen for denne/disse refunderes. Dokumentation er en påtegning af en togfører.


3.3 Billetter til børn og hunde

Børn under 16 år betaler ca. halv pris, når de rejser på billet. To børn kan ikke rejse sammen på én voksenbillet.

Børn under 12 år

Et barn under 12 år betaler børnepris, når det rejser alene, og kan gratis tage et barn under 12 år med på sin billet. To børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en voksen med gyldig billet eller kort.

Børn på 12-15 år

Et barn på 12-15 år betaler børnepris og kan gratis tage et barn under 12 år med på sin billet.

Børnebilletter følger de samme bestemmelser, som er beskrevet tidligere for henholdsvis billetter til korte og lange rejser.

Børn på 16+ år

Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksenpris.

Hunde

Mindre dyr, herunder små hunde, må medbringes gratis i bus, tog og metro efter reglerne for håndbagage i afsnit 4.2 i Landsdækkende rejseregler, forudsat at de under hele rejsen er anbragt i dertil beregnet taske, bur eller transportkasse.

For større hunde, dvs. hunde, som ikke transporteres i en taske, et bur eller lignende og for hunde i ”hundevogn” betales børnepris. Der må højst medtages 1 større hund pr. kunde.


3.4 Billetter til pensionister og førtidspensionister

Som pensionist eller førtidspensionist kan du få 25% rabat i forhold til prisen på en ordinær enkeltbillet, ved køb af en billet på 4 zoner og derover, dog ikke ved køb i busserne.

Billetten kan købes

 • På DSB’s og Metroens stationer (automater og betjent salg)
 • På visse lokaltog stationer på Sjælland og Lolland (automater)
 • På Lokaltogs betjente salg
 • I DSB’s app
 • dsb.dk
 • shop.arriva.dk
 • I Arriva Tog app

Du kan købe enkeltbilletter på 4 zoner og derover med 25% rabat, hvis du er fyldt 65 år eller har et DSB legitimationskort for førtidspensionister. Dokumentationen skal kunne fremvises ved kontrol under rejsen. Det samme gælder for Rejsekort med kundetype pensionist, hvor du også får 25%.

Billetter til pensionister og førtidspensionister kan benyttes hele døgnet.

Pensionistbilletterne følger de samme bestemmelser, som er beskrevet tidligere for billetter til korte og lange rejser.


4. Brug af pendlerkort

Med et pendlerkort kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro inden for det område og den periode, som kortet er gyldigt til – for pendlerkort kræver gyldighed i Metroen dog, at pendlerkortet er udstedt med gyldighed til Metroen.

 • Pendlerkort kan være den billigste billettype, hvis du rejser mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden på den samme strækning.
 • Pendler20 kan være den billigste billettype, hvis du rejser ca. 10 dage tur/retur om måneden på den samme strækning, læs mere om Pendler20 i afsnit 4.3.
 • Pendlerkort udstedes enten til korte rejser (2-8 zoner) eller til en konkret længere rejse (9 eller flere zoner).
 • Pendlerkortet er personligt og kan kun bruges af den person, det er udstedt til. Se i øvrigt afsnit 9 om ”Misbrug af billetter og kort”.
 • Pendlerkort kan købes i en app og som pendlerkort på rejsekort, undtagen Pendler20 der kun kan købes i app. Pendlerkort på app er først gyldigt, når det er modtaget på enheden og kan fremvises på forlangende.

Pendlerkort på rejsekort udstedes i to varianter

Rejsekort Pendler er et pendlerkort, hvor du kan rejse frit inden for et selvvalgt område.

Rejsekort med Pendler Kombi er både et pendlerkort, hvor du kan rejse frit inden for et selvvalgt område, og samtidig et rejsekort til rejser uden for pendlerområdet, hvor du betaler pr. rejse i forhold til dit check-ind/check-ud. På et Rejsekort med Pendler Kombi skal du derfor checke ind og checke ud ved alle dine rejser.

Tag børn med på dit pendlerkort

På et pendlerkort til voksne kan du gratis medtage to børn under 12 år.

Med et pendlerkort til børn og unge, kan du gratis medtage et barn under 12 år jf. afsnit 4.5.


4.1 Pendlerkort til korte rejser på 2-8 zoner

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden. Hvis du rejser mindre end 26 gange om måneden, kan Pendler20 være den billigste billettype – se afsnit 4.3.

For korte rejser mellem 2-8 zoner udstedes pendlerkortet med faste zoner gældende efter gennemkørselsprincippet. Du kan bruge kortet til et ubegrænset antal rejser i de sammenhængende zonenumre og i den købte periode. Det fremgår af pendlerkort med gyldighed til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Hvis du rejser i Metroen med pendlerkort uden gyldighed til Metroen, har du ikke gyldig rejsehjemmel, medmindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel får behov for at anvende metro, kan du efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet, jf. afsnit 5.

Der udstedes pendlerkort til voksne og til børn. Pendlerkort udstedes også til 1. klasse ved køb af et fast tillæg til pendlerkortet i gyldighedsperioden.

Pendlerkort på 2-8 zoner kan købes:

I DOT app(mobil)

 • I DOT app                (mobil)
 • I DSB app                (mobil)
 • rejsekort.dk       (pendlerkort på rejsekort)

Brug og gyldighed

Du betaler en fast pris for antallet af zoner på dit pendlerkort – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.

De gyldige zoner fremgår af pendlerkort på app. På rejsekortet kan du se dine gyldige zoner på rejsekort-automaterne eller på din personlige side på rejsekort.dk.

Gyldigheden for et pendlerkort er fra 30 til 60 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 03.59 efter sidste gyldighedsdag, dog kl. 23:59 for pendlerkort på rejsekort.


4.2 Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller flere)

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden. Hvis du rejser mindre end 26 gange om måneden, kan Pendler20 være den billigste billettype – se afsnit 4.3.

Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller flere) er et personligt kort til bus, tog og metro. Det fremgår af pendlerkort med gyldighed til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Kunder, der rejser i Metroen med pendlerkort uden gyldighed til Metroen, har ikke gyldig rejsehjemmel, medmindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel får behov for at anvende metro, kan du således efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet, jf. afsnit 5.

Pendlerkort kan købes til voksne og til børn, og udstedes også til 1. klasse ved køb af et fast tillæg til pendlerkortet i gyldighedsperioden.

Pendlerkort til 9 zoner eller flere kan købes:

 • I DOT app (mobil)
 • I DSB app (mobil)
 • rejsekort.dk (pendlerkort på rejsekort)

Brug og gyldighed

For pendlerrejser på 9 zoner eller flere udstedes pendlerkortet med en A-B relation, fx Næstved-København, som hhv. startzone og destinationszone. Pendlerkort til lange rejser er gyldigt i zonerne på de naturlige rejseveje for den angivne relation.

Ved bestilling af en given strækning vil du blive anvist den eller de naturlige rejseveje. De konkrete zoner, der indgår i den eller de naturlige rejseveje, vises på app, og for rejsekort pendlerkort kan de ses på selvbetjeningen på rejsekort.dk.

For visse relationer vil ”baglæns” rejser via en fjernere zone til destinationen ikke være inkluderet i gyldigheden, selvom eksempelvis Rejseplanen ville kunne foreslå en sådan rejse. Hvis du ønsker en sådan udvidet gyldighed (fx at et pendlerkort fra Vipperød til København også skal gælde for rejser via Holbæk), skal du købe dit pendlerkort til lange rejser med udgangspunkt i denne fjernere zone (i eksemplet fra Holbæk til København).

Gyldigheden for et pendlerkort er fra 30 til 60 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 03.59 efter sidste gyldighedsdag, dog kl. 23:59 for pendlerkort på rejsekort.

Prisberegning

Prisen for pendlerkort til 9 zoner eller flere beregnes i henhold til den ”længste delstrækning” (målt i zoner), som indgår i den mest naturlige rejsevej (se afsnit 2.2). Alle rejseveje i den pågældende relation beregnes ens på basis af denne strækning.

Undtagelser til prisberegning:

For pendlerkort på 9 zoner eller flere, der har zone 1 som start- eller slutzone, eller hvor zone 1 er berammende for prisberegningen af ”længste delstrækning”, nedskrives zoneafstanden med 1 zone.

Tilsvarende nedskrives zoneafstanden med én zone i forhold til prisberegningen for pendlerkort på 9 zoner eller flere, som har zone 57 (St. Heddinge) som afrejse- eller destinationszone.

Der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.


4.3 Særligt om Pendler20

Pendler20 er en test, som sælges frem til sommeren 2022, og produkter købt i testperioden kan benyttes produktperioden ud.

Pendler20 følger samme princip for zoneopbygning som beskrevet for Pendlerkort i afsnit 4.1 og 4.2 for hhv. 2-8 zoner, og 9 zoner eller flere.

DOT billetter app og DSB app

Pendler20 kan købes i DOT billetter app og DSB app. Det købes altid for en periode på 60 dage. Periodestart er indenfor de kommende 60 dage (dvs. to måneders forsalgsperiode) og startdatoen vælges ved købet. I løbet af de 60 dage kan det benyttes til 20 rejsedage. En rejsedag udløber altid kl. 03.59.

Så snart de 20 rejsedage er brugt kan der købes et nyt Pendler20.

En rejsedag skal aktiveres inden påstigning. Med en aktiveret rejsedag, kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro inden for det område, som kortet er gyldigt til – for gyldighed i Metroen kræves dog, at det er udstedt med gyldighed til Metroen, som skal tilvælges ved køb af perioden.

Der udstedes Pendler20-kort til voksne og til børn, for børn under 13 år kan det kun købes i DOT app.


4.4 Særligt om pendlerkort på rejsekort

Alle pendlerkort til voksne og børn udbydes på rejsekortet undtagen Pendler20.

Rejsekort Pendler

Rejsekort Pendler fungerer som øvrige ordinære pendlerkort med fri rejseret inden for et selvvalgt område/relation – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen (jf. afsnit 4).

For mere information om gyldighed, brug og fornyelse, se her: https://www.rejsekort.dk/Bestil/Rejsekort-pendler

Rejsekort med Pendler Kombi

Rejsekort med Pendler Kombi er et rejsekort, som kombinerer et ordinært rejsekort, hvor der betales pr. rejse ift. check-ind/check-ud med et pendlerkort (fri rejseret inden for et selvvalgt område/relation) – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen (jf. afsnit 4). På Rejsekort med Pendler Kombi betales tillæg ved brug af metro for hver rejse, dog med et maksimumsbeløb pr. måned.

For mere information om gyldighed, brug og fornyelse, se her: https://www.rejsekort.dk/Bestil/Rejsekort-med-pendler-kombi


4.5 Fornyelse af Pendlerkort

Rejsekort

Der er forskellige måder, hvorpå du kan forny din periode på Rejsekort Pendler samt Rejsekort med Pendler Kombi. Du kan forny perioden ved at oprette en fornyelsesaftale på selvbetjeningen på rejsekort.dk, altid med en periode på 30 dage. Hver gang, du så skal forny i praksis, skal du checke ind med dit rejsekort.

Du kan også selv forny din periode løbende – perioden kan være fra 30-60 dage. Du logger på selvbetjening for at forny perioden, hvor du skal overføre en ny periode til dit kort, og dernæst aktivere den ny periode ved at checke ind.

Du kan også få fornyet din periode på en bestemt dato. Selvom du først aktiverer en periode efter den valgte dato, vil perioden dog alligevel være startet på den faste dato.

Du skal altid selv aktivere en ny periode ved at checke ind, uanset om du selv har fornyet perioden eller det er sket automatisk. Rejser du uden for dit pendlerområde, aktiverer du ikke din ny periode, når du checker ind.

For mere information om gyldighed, brug og fornyelse, se her: https://www.rejsekort.dk/Bestil/Rejsekort-pendler

DOT Billetter app og DSB app

I app’s kan du forny perioden på dit pendlerkort ved at trykke på forny-knappen på et gyldigt eller udløbet pendlerkort undtagen Pendler20.

Hvis et pendlerkort til korte rejser (2 til 8 zoner) fornys, får du automatisk de samme zoner som før, og stamkortnummeret bevares. Hvis et pendlerkort til lange rejser (9 eller flere zoner) fornys og zonesammensætningen for din købte relation har ændret sig, får du en notifikation om, at stamkortnummeret har ændret sig, og at det skal opdateres i Glemt kort-servicen og Pendlerrejsetidsgarantien.

Du kan også starte helt forfra med dine søgekriterier. Hvis zonesammensætningen matcher den, du havde på et tidligere pendlerkort som har været aktivt indenfor tre måneder, opfattes det som en fornyelse af det gamle pendlerkort, og du får det samme stamkortnummer. Ruteberegninger, når du søger, kan dog ændre sig, så du i sidste ende får et lidt anderledes pendlerkort, end sidst du søgte med de samme søgekriterier. I dette tilfælde vil stamkortnummeret ændre sig.


4.6 Pendlerkort til børn og unge under 16 år

Pendlerkort til børn og unge under 16 år sælges på samme vilkår som pendlerkort til voksne.

Særlige krav

Pendlerkort til børn og unge kan bruges indtil, du fylder 16 år. Du skal betale voksenpris, fra du fylder 16 år. Børn og unge kan kun købe personlige kort (på mobil og rejsekort) forud, hvis kortet træder i kraft før, de fylder 16 år. Det kan højst være gyldigt 30 dage efter det fyldte 16. år (fødselsdag eksklusiv).

Med et pendlerkort til børn og unge kan du gratis medtage et barn under 12 år.


4.7 Refusion og ændring af pendlerkort

Pendlerkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse.

Pendlerkort i apps og på rejsekort har en ikke-refunderbar periode på 8 dage. Det vil sige, at der fratrækkes prisen for 8 dage fra kortets restbeløb, hvis kunden ønsker kortet refunderet inden endt gyldighed. Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

Kort, der er købt forud, refunderes helt, hvis første gyldighedsdag ikke er overskredet.

Ved alle former for refusion og ændring, som foretages ved personlig betjening eller via DOT web-shop, opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Har du købt pendlerkort i DSB app eller DOT app, kan du få refunderet kortet i appen. Det sker uden ekspeditionsgebyr.

Ved dokumenteret sygdom kan refusion ske med tilbagevirkende kraft. Det sker ved at skrive til Movia Kundecenter, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. Man skal vedlægge kort eller kvittering for køb af pendlerkort og lægeerklæring eller dokumentation fra sygehus, hvoraf det fremgår, at man i perioden ikke har kunnet benytte bus, tog og metro.

Ved dødsfald kan refusion ligeledes ske med tilbagevirkende kraft. Her skal der vedlægges en kopi af skifteretsattesten.

Har du pendlerkort DOT Billetter app, så kan du også sende dokumentation til Movia digitalt, via dinoffentligetransport.dk.

Refusion af Pendler20-kort

Pendler20 kort hvor 60-dages perioden ikke er påbegyndt kan refunderes fuldt ud.

Når de 60 dage er påbegyndt, fratrækkes de forbrugte rejsedage plus værdien af 5 rejsedage. Det vil sige, at der fratrækkes prisen for 5 rejsedage, hvis 60-dages perioden er påbegyndt, men der ikke er forbrugt nogle rejsedage.

Efter udløb af 60-dages perioden er der ingen refusion.

En aktiveret rejsedag kan ikke fortrydes, så der ydes hverken tilbagebetaling eller tilbageførsel af en aktiveret rejsedag.

Ændring af kort

Hvis du flytter, kan det betyde, at pendlerkortets zonenumre eller zoneantal skal ændres. Ændring af zonegyldighed for pendlerkort i apps kan ske som refusion samt køb af nyt kort i app’en. For pendlerkort på rejsekort kan skift til andet gyldighedsområde ske via selvbetjening på rejsekort.dk.


5 Tilkøb til pendlerkort

Gyldigheden af et pendlerkort kan udvides ved tilkøb af én zone. For pendlerkort uden gyldighed til metro, gælder et én-zones tilkøb også som tilkøb af gyldighed til metro.

Du kan rejse ubegrænset med tog, bus eller metro inden for den gyldighed, der er købt tilkøbsbillet til (se nærmere om zonegyldighed og tidsgyldighed herunder). Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ny billet. Pendlerkortet og den ny billet opfattes som to separate rejser.

Tilkøbsbillet til pendlerkort kan købes i DOT app, DSB App via SMS 1415 og på visse lokaltog stationer (automat samt betjent salg) samt i bussen og i Metroens og DSB’s billetautomater.

Hvilke zoner er tilkøbsbilletten gyldig i?

 • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse indenfor pendlerkortets gyldighedsområde, udvides gyldigheden til første zonering udenom zonen angivet på tilkøbsbilletten.
 • Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse i en zone, der ligger lige op til pendlerkortets gyldighedsområde, er billetten gyldig i den angivne zone.
 • Er tilkøbsbilletten udstedt uden zoneangivelse, er den kun gyldig til én zone i forlængelse af et gyldigt pendlerkort.

Hvor lang tid er tilkøbsbilletten gyldig?

Tilkøbsbillet til pendlerkort er gyldige i 1 time og 15 minutter fra udstedelsestidspunkt angivet på tilkøbsbilletten.

Vedrørende tilkøb til gyldighed i metro (kun for pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i Metroen):

 • Hvis pendlerkortkunder, der har fravalgt gyldighed i Metroen, alligevel ønsker at køre med metro, vil en tilkøbsbillet give gyldighed hertil. Tilkøbsbilletten giver samtidig gyldighed til en ekstra zone. Tilkøbet af gyldighed til metro gælder i alle de zoner, man i forvejen har gyldighed til på sit pendlerkort + 1 zone.

6. Pensionistkort

Hvis du er fyldt 66½ år eller er førtidspensionist, kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro med et pensionistkort.

Pensionistkort kan købes til tre sammenhængende zoner eller til Hovedstadsområdet (DOT Øst), til Vestsjælland (DOT Vest), til Sydsjælland (DOT Syd) eller til Midtsjælland (DOT Midt).  Der kan også købes til kombination af to af de nævnte storzoner fx DOT Øst + DOT Vest og det kan købes som et samlet kort til hele DOT.

DOT pensionist zonekort

For præcis zoneangivelse for de fire storzoner henvises til dinoffentligetransport.dk.

Gyldighed og brug

Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner, det gælder. Pensionistkort sælges kun med gyldighed i tre måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder.

Pensionistkortet må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.

Tiden i køreplanen bestemmer pensionistkortets gyldighed – og i Metroen er det påstigningstidspunktet.

Forsinkelser skal altid komme dig til gode. Dette gælder også ved aflysninger og planlagte sporarbejder i DSB, herunder i S-tog. Hvis et sporarbejde, der ikke er annonceret minimum 24 timer forud, afstedkommer, at du skal foretage ekstraordinære skift af transportmiddel på din rejse, er det tidspunktet for rejsens første påstigning, der regnes ud fra i forhold til reglerne om spærretid.

Begrænsninger i tidsgyldighed

Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24.december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet.

På hverdage kan kortet ikke bruges til rejser med bus, tog, lokaltog, metro og havnebusser i morgenmyldretiden kl. 07.00-09.00.

Pensionistkort er gyldige ved påstigning/afgange uden for begrænsninger i tidsgyldighed jf. afsnittet ovenfor.

Tilkøb

Hvis du skal rejse udenfor pensionistkortets tidsgyldighed skal du anvende anden rejsehjemmel, f.eks. rejsekort eller enkeltbillet.

Hvis du skal rejse udenfor pensionistkortets zonegyldighed gælder de almene regler for tilkøb – se afsnit 5.

Du er berettiget til pensionistkort, hvis du:

 • Er fyldt 66½ år. Dokumentation: Sygesikringsbevis, pas eller lignende, hvoraf fødsels- dag og -år fremgår.
 • Er mellem 65 og 66½ år og tidligere har haft et pensionistkort. Dokumentation: Dit tidligere pensionistkort
 • Er under 66½ år, og modtager tidlig pension, førtidspension eller seniorpension (gælder også hvis du kun modtager en brøkpension). Du skal medbringe dokumentation, der er max et år gammel ved både køb og fornyelse. Dokumentation er en af følgende:
   • Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
   • Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
   • Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår
   • Udbetalingsbrevet eller udbetalingsmeddelelsen kan vises elektronisk eller som udskrift, hvis den fx kun er udsendt elektronisk. I så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

For udlændinge gælder de samme regler som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer DOT Kundecenter, om du er berettiget til pensionistkort. Ekspeditionstiden er 10 dage.

Du er ikke berettiget til pensionistkort, hvis du modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, er på efterløn, delpension eller modtager invaliditetsydelse.

Køb og fornyelse

Pensionistkortet kan tidligst købes og fornys to måneder før første gyldighedsdag. Du skal vise dokumentation første gang, du køber pensionistkort, og hver gang du fornyer det, hvis du er førtidspensionist. Du skal selv sikre, at kortet er korrekt udfyldt.

Pensionistkort kan købes:

 • I DSB betjent salg og 7-Eleven (kan fornys i automater på stationer)
 • I Movias betjente salg, herunder Lokaltogs betjente salg
 • I DOT webshop

Movia og DOT webshop udsteder pensionistkort med 8 cifret stamkortnummer, og DSB og Lokaltog udsteder pensionistkort med 7 cifret stamkortnummer. Det er derfor ikke muligt at forny et kort hos Movia/DOT webshop, hvis det er købt hos DSB/Lokaltog og omvendt.

Refusion og ændring

Pensionistkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Det sker som vist i skemaet nedenfor:

Benyttet Tilbagebetaling
1 – 30 dage 60 x (Kortets pris/90)
31 – 60 dage 30 x (Kortets pris/90)
61 dage og mere Ingen tilbagebetaling

Den dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

For refusion ved dokumenteret sygdom og ved død samt forudkøbte, ændrede og mistede kort, se afsnit 4.7 om ”Refusion” og ”Ændring af kort”.

Ved alle former for refusion og ændring opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Pensionistkort kan købes på abonnement på dinoffentligetransport.dk

Ved oprettelse af abonnement, får du automatisk tilsendt et nyt værdiindlæg til dit pensionistkort hver 3. måned, inden dit gyldige værdiindlæg udløber.

Abonnementet kan oprettes i forbindelse med køb eller fornyelse af pensionistkort, og skal bestilles senest 10 dage før dit nye pensionistkort skal være gyldigt, og kan tidligst bestilles 2 måneder før. Du vil modtage en ordrebekræftelse på mail.

Betaling sker forud, og du kan vælge at betale via automatisk kreditkortbetaling eller ved opkrævning via PBS. Der er et forsendelsesgebyr på 8 kr., som vil fremgå ved betalingen og på ordrebekræftelsen.

Hvis du vil ændre zoner på dit pensionistkort, skal abonnementet opsiges, og du skal bestille et nyt pensionistkort med de nye zoner. Abonnementet kan ikke sættes på pause.

Du kan opsige dit abonnement via din bank, hvis du har en PBS aftale. Alternativt skal du skrive til shop@dinoffentligetransport.dk eller ringe til DOTs kundeservice på tlf. 36 13 19 10 (telefontid mandag til fredag mellem 9.00 og 11.30).

Bemærk: Opsigelse af abonnement skal ske senest 10 dage inden dit aktive pensionistkort udløber. Ellers er dit nye værdiindlæg allerede afsendt.


7. Ungdomskort

Går du på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse, eller er du mellem 16 og 19 år og uden for uddannelsessystemet, kan du købe et ungdomskort.

Med ungdomskort får du:

 • Fri pendling mellem hjem og skole/uddannelsessted.
 • Fri rejse i den kollektive trafik inden for enten zonerne 1-99, 101-199, eller 201-299, afhængig af hvor du bor – alle ugens dage.
 • Mulighed for at rejse til børnetakst (enkeltbillet og rejsekort) uden for dit eget zoneområde på Sjælland, Lolland, Falster og Møn med bus, tog og metro.
 • Mulighed for at købe ungdomsbilletter ved rejse med tog mellem landsdelene og mellem de enkelte takstområder udenfor Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
 • Mulighed for rejse til børnetakst (enkeltbillet og rejsekort) inden for takstområderne i det øvrige Danmark.

Et ungdomskort har en fast dagspris. Prisen reguleres årligt og er forskellig for unge på ungdomsuddannelse og unge på videregående uddannelse/ uden for uddannelsessystemet. Prisen for ungdomskort udregnes altid ud fra gældende dagspris fastsat i lovgivningen.

Der betales for samtlige dage, kortet er gyldigt (inkl. weekend, helligdage m.m.).

Kortet er personligt og sælges som pendlerkort med gyldighed i 30 til 120 dage.

Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 04.00 efter sidste gyldighedsdag.

Køb og fornyelse

Du kan købe ungdomskort på www.mitungdomskort.dk.

Hvis du er studerende, skal du være opmærksom på, at dit uddannelsessted skal godkende at du går på skolen, før den endelige bestilling går videre til dit trafikselskab. Retten til ungdomskort gælder ikke, før denne godkendelse har fundet sted. Du får herefter kortet tilsendt.

Refusion, ændring og erstatningskort

Ændring og bestilling af erstatningskort sker via www.mitungdomskort.dk.

Afbryder du din uddannelse, skal du selv afmelde kortet via www.mitungdomskort.dk.

Hvis du ikke får brug for dit ungdomskort, kan det tilbagebetales efter følgende regler: Kortet skal have været brugt i minimum 30 dage, og der skal være minimum 30 dage tilbage til tilbagebetaling. Der opkræves ikke gebyr.

Kontakt

For spørgsmål vedr. ungdomskort henvises til www.mitungdomskort.dk.


8.1 Cykelbilletter

Prisen for en cykelbillet afhænger af, hvor mange zoner der rejses i.

Cykelbilletter kan købes i:

 • DSB’s – og Metroens billetautomater
 • På visse lokaltog stationer på Sjælland og Lolland (automater)
 • DSB betjent salg og i 7-Eleven på DSB stationer
 • Rejsekort kundetype cykel
 • DOT app
 • SMS 1415 (udstedes altid til 8 zoner)

På rejsekort kan cykel checkes-ind på en check-ind ekstra stander.

En cykelbillet på 9 zoner eller flere udstedes til en bestemt relation og har gyldighed til én naturligt fremadskridende rejse fra afrejsezonen til destinationszonen. Tidsgyldigheden svarer til et trafikdøgn.

Regler for cykelmedtagning

Du kan tage din cykel med i tog, metro, havnebusser og i en toårig forsøgsperiode i alle Movias almindelige busser. På dinoffentligetransport.dk fremgår hvilke minibuslinjer det ikke er tilladt at medbringe cykler i.

Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om du er steget på, inden tidsbegrænsningen startede.

Én cykel må medtages per person, og kan kun medbringes, hvis pladsforholdene er til det. Det er personalet, som vurderer, om der er plads.

Det er gratis at tage din cykel med i S-tog og havnebusser, i lokaltog i Nordsjælland (Frederiksværkbanen, Lille Nord, Nærumbanen, Gribskovbanen og Hornbækbanen) samt i en toårig forsøgsperiode (frem til medio 2022) i busser og lokaltog (Lollandsbanen) i Lolland og Guldborgsund kommune. I øvrige tog, busser og metro skal du bruge en cykelbillet.

Busser For visse buslinjer må cykler ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk.
For visse buslinjer må cykler ikke medbringes natten til lørdag og søndag mellem kl. 00.30 og 04.30. Disse buslinjer fremgår af dinoffentligetransport.dk.
Cykler kan medbringes i havnebusserne i hele driftstiden.
Der kan ikke købes cykelbillet i bussen.
Cyklen skal anbringes midt i bussen og være fastgjort i sele.
Lokaltog Cykler kan medbringes i hele driftstiden.
Metro Cykler må ikke medbringes på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30.
DSB Cykler må som udgangspunkt medbringes i hele driftstiden.
Kunder i S-tog må dog ikke stå af eller på med cykel på Nørreport station i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 og 17.30 på hverdage.
Der kræves altid cykelbillet til rejse med regionaltog, InterCity, InterCity-Lyn og Øresundstog.
I InterCity, InterCity-Lyn og Lyn+ kræves desuden pladsbillet til cykel i sommerferieperioden fra 1. maj til 31. august (begge dage inkl.).
Der kan ikke medtages cykler i togbusser, der indsættes som erstatning ved sporarbejder eller ændringer i trafikken.
Der er særlige regler og priser for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland, samt på rejser over Øresund og til Bornholm. Du kan læse mere på dsb.dk.

Foldecykler og (el)løbehjul

Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, i lokaltog, bus og metro uden køb af en cykelbillet. Cyklen eller (el)løbehjulet skal i disse tilfælde transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning jf. ovenfor.

DSB kan have særlige regler for medtagning af foldecykler og (el)løbehjul. Se venligst selskabets hjemmeside.

Børnecykler

Børnecykler kan medbringes, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage (30 x 60 x 100 cm), og hvis der er mindst 1 betalende kunde med.

Specialcykler, cykelvogne og større cykler

Generelt må du ikke medtage påhængsvogne, Christianiacykler, longjohns, ladcykler, tandemcykler og andre store cykler i bus, tog og metro.

Segway og benzindrevne køretøjer

Det er ikke tilladt at medbringe Segways eller køretøjer, der drives med benzin eller andet let antændeligt brændstof.


8.2 City Pass

City Pass billetten giver adgang til at rejse ubegrænset med bus, tog og metro i et givet geografisk område i en given periode.

City Pass sælges til fem geografiske områder:

 • City Pass Small, zonerne 1-4 med gyldighed i 24, 48, 72, 96 eller 120 timer
 • City Pass Large, zonerne 1-99 med gyldighed i 24, 48, 72, 96 eller 120 timer
 • City Pass Vest, zonerne 101-199 med gyldighed i 24 timer
 • City Pass Syd, zonerne 201-299 med gyldighed i 24 timer
 • City Pass X-Large, zonerne 1-299 med gyldighed i 24 timer

City Pass billetter kan købes til voksne og til børn under 16 år (ca. halv pris).

City Pass billet kan købes:

 • I DSB’s og Metroens billetautomater
 • I DSB betjent salg og i 7-Eleven på DSB stationer
 • I DOT app
 • På Lokaltogs betjente salg
 • I billetautomater i visse Lokaltog i Hovedstadsområdet
 • OBS: City Pass X-Large, Vest og Syd kan kun købes i DOT app

8.3 Institutionskort

Børnehaver og vuggestuer kan købe et upersonligt kort, der giver ret til kørsel med bus, tog og metro i zonerne 1 – 99, 101 – 199 eller 201 – 299. Har man fx kort til både zonerne 1-99 og zonerne 101-199, er kortene gyldige til alle rejser i zonerne 1-199.

Der er to korttyper: Ét til grupper på højst tre voksne og 15 børn under syv år. Ét til grupper på højst fire voksne og 20 børn under syv år. Mindst én voksen og ét barn skal rejse samtidig.

Institutioner, der har brug for ekstra ledsagere til børn, kan bytte fire børn med én voksen. Det gælder uanset børnenes alder. Mindst lige så mange børn som voksne skal dog rejse samtidigt. Kortet er gyldigt fra mandag til fredag mellem kl. 9 og kl. 15. Sidste påstigning skal ske senest kl. 15.00.

Kortet er dog gyldigt mellem kl. 8 og 9 og mellem 15 og 17 til busser og lokaltog uden for zonerne 1-4, 30-33 og 40-44.

Kortet gælder ikke nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag. Kortet kan købes med seks eller tolv måneders gyldighed. Det kan på skift bruges af forskellige grupper fra samme børnehave eller vuggestue.

Kortet købes på dinoffentligetransport.dk. Er du ny kunde, kan du anmode om en adgangskode til bestillingssystemet ved at vælge “Ny Kunde” under log ind linjerne og udfylde og indsende skemaet.


8.4 Skolekort

Skolekortet er personligt og gælder med bus, tog og metro i to til otte zoner eller zonerne 1 – 99, 101 – 199 eller 201 – 299. Har man fx kort til både zonerne 1-99 og zonerne 101-199, er kortet gyldigt til alle rejser i zonerne 1-199.

Skolekortet gælder til børn og unge. Påstigning kan ske på hverdage indtil kl. 19. Kortet gælder i skoleåret.

På kortet kan man tage et barn under 12 år med gratis.

Det kan ikke bruges på lørdage, søndage og helligdage samt i juli måned og mellem jul og nytår (24. december og 1. januar inkl.). Helligdagene er: Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag samt 2. pinsedag.

Eleven skal visiteres til kortet af skolen/kommunen. Kortene udstedes centralt og bestilles af skolen/kommunen.


8.5 Skoleklassekort

Skoleklasser, skolefritidsordninger og andre grupper kan købe et upersonligt kort. Det giver ret til kørsel med bus, tog og metro i enten zonerne 1-99, 101-199 eller 201-299 i ét år. Har man fx kort til både zonerne 1-99 og zonerne 101-199, er kortene gyldige til alle rejser i zonerne 1-199.

Kortet kan købes til grupper på højst 3 voksne og 30 børn eller unge under 18 år. Mindst én voksen og ét barn skal rejse samtidig.

Institutioner, der har brug for ekstra ledsagere til børn, kan bytte fire børn med én voksen. Det gælder uanset børnenes alder. Mindst lige så mange børn som voksne skal dog rejse samtidigt.

Kortet gælder fra mandag til fredag mellem kl. 9 og 15. Sidste påstigning skal ske senest kl. 15.00.

Kortet er dog gyldigt mellem kl. 8 og 9 og mellem kl. 15 og 17 til busser og lokaltog uden for zonerne 1-4, 30-33 og 40-44.

Kortet gælder ikke nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.

Det kan på skift bruges af forskellige grupper fra samme skole eller skolefritidsordning. Se ”Institutionskort” om køb og bestilling.


8.6 Kort til værnepligtige

Er du værnepligtig, og skal du rejse med bus, tog eller metro, kan du henvende dig til tjenestestedet for at få udstedt et kort til værnepligtige.

Kort til værnepligtige gælder til kørsel med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder. Der kan ikke købes tilkøbsbillet til rejseforlængelse til kort til værnepligtige.

Den dag, du kaldes ind og sendes hjem, er din indkaldelsesordre og dit hjemsendelsespas gyldige billetter til rejsen.


8.7 Blindekort

Blindekort gælder til ubegrænset kørsel i enten zonerne 1-99, 101-199 eller 201-299. Kortet er gyldigt i et helt kalenderår. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder.

Blindekortet er personligt og gælder ikke for eventuelle ledsagere. For regler omkring førerhunde henvises til fælles landsdækkende rejseregler.

Dansk Blindesamfund sælger kortet til sine medlemmer. Det udstedes efter retningslinjer, der er udarbejdet af Movia, Socialstyrelsen og Dansk Blindesamfund.


8.8 Ledsageordning for personer med handicap

Personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få en ledsager med på rejsen til nedsat pris, når der rejses på enkeltbillet eller rejsekort. Det kræver forevisning af et særligt ledsage- eller legimitationskort (Ledsagekort Danmark, Medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller Medlemskort fra Synscenter Refsnæs). Både indehaver af kortet og en eventuel ledsager kan rejse på enkeltbillet eller et rejsekort med kundetype handicap til børnetakst.

EU-borgere kan købe DSB Ledsagerordningsbillet ved fremvisning af handicapbevis fra det respektive EU-land.

Billetter til ledsagere købes således:

 • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser alene, udstedes én enkelt børnebillet og der kan medtages to børn under 12 år gratis.
 • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser med ledsager, udstedes 2 enkelt børnebilletter og hver kan medtage to børn under 12 år gratis.
 • Hvis indehaveren af et ledsage- eller legitimationskort rejser med ledsager, men har anden rejsehjemmel til sig selv (f.eks. Blindekort), udstedes én enkelt børnebillet.
 • Hvis indehaveren eller ledsager er et barn, udstedes børnebillet (der gives ikke yderligere nedsættelse) og der kan medtages et barn gratis.
 • Der henvises i øvrigt til dsb.dk under handicaprabatter.

Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort).


8.9 TravelPass

Travel Pass er et særligt kort til deltagere i kongresser, stævner og andre arrangementer.

Arrangøren bestiller og køber kortene via travelpass.dk.


8.10 Copenhagen Card

Copenhagen Card er et særligt turistkort, som kan købes til voksne samt til børn i alderen 10-15 år.

Med et Copenhagen Card kan du rejse frit i zone 1-99 (Hovedstadsområdet) med bus, tog og metro. Billetten giver dig samtidig fri adgang eller rabat til en række museer og attraktioner i København og omegn. Læs mere i folderen om Copenhagen Card, som fås hvor du køber kortet.

Børn fra 10-15 år skal købe et børnekort, og kan gratis tage et barn under 10 år med i bus, tog eller metro.

En handicappet voksen, der har købt Copenhagen Card voksen, må medtage en ledsager (voksen eller barn) gratis.

Et handicappet barn (10-15 år), der har købt Copenhagen Card barn, må medtage en ledsager (voksen eller barn) gratis.

En voksen kan tage to børn under 10 år gratis med på sit voksenkort i bus, tog og metro.

Du kan købe et Copenhagen Card til 24, 48, 72, 96 eller 120 timer.

Kortet kan købes både digitalt via mobilapp og som fysisk kort. Det digitale kort er kun gyldigt, når det er aktiveret i mobilappen og vises med dato og tid for kortgyldighedens udløb. Det fysiske kort er kun gyldigt med påført dato og gyldighed. Du er selv ansvarlig for at tjekke, at det er påført korrekt. Kortet er også gyldigt i den time, det er udstedt, dvs. timen før tidspunktet, der står på det.

Copenhagen Card kan købes:

 • På større stationer
 • På de fleste turist- og rejsebureauer
 • På mange hoteller
 • I Copenhagen Card app

8.11 DSB 1’ tillæg i tog

For rejser på DSB 1’ kræves et tillæg til standardrejser med billet, pendlerkort eller rejsekort. Prisen differentierer mellem DSB 1’ til regionaltog og til alle tog med DSB 1’.

DSB 1’ billet eller kort er gyldig til et antal zoner eller relationer på Sjælland, Lolland og Falster.

DSB 1’ 

Kun regionaltog Alle tog

Tillæg til én enkelt rejse

40 kr.

180 kr.

Pendlertillæg til minimum 30 dage

450 kr. for 30 dage

+15 kr. pr yderligere dag

1500 kr. for 30 dage

+50 kr. pr. yderligere dag

Pendlertillæg til Pendler20 300 kr.

1000 kr.

Tillæg skal altid forevises sammen med gyldig billet/kort.

Der ydes ikke rabat ved køb af 1’klasse til barn, ung og pensionist.Tillæg skal altid forevises sammen med gyldig billet/kort.

DSB 1’ på billet

Når DSB 1’ tillægget udstedes sammen med billetten, følger gyldigheden billettens. Det vil sige, at et DSB 1’ tillæg til en zonebillet har tidsgyldighed, mens et DSB 1’ tillæg til en relationsbillet gælder til en rejse på den strækning, som billetten er udstedt til.

Tilbagebetalingsregler svarer til dem, der er gældende for standardbilletten, dvs. dagen før afrejse tilbagebetales såvel billet som tillæg.

DSB 1’ på pendlerkort

Når DSB 1’ tillægget udstedes sammen med pendlerkortet, følger gyldigheden pendlerkortets. Det vil sige, at DSB 1’ kan anvendes på rejser, hvor pendlerkortet er gyldigt.

Tillæg til korte rejser på 2-8 zoner udstedes med tidsgyldighed

Tillæg til lange rejser på 9 zoner eller flere udstedes med relation.

Tilbagebetalingsregler følger det almindelige standardpendlerkort, hvilket vil sige, at efter første gyldighedsdag modregnes forbrug i prisen.

DSB 1’ på pendler20

DSB 1’ tillægget til pendler20 udstedes altid sammen med selve kortet og kan derfor ikke købes særskilt. DSB 1’ regler til pendler20 følger kortets regler, som er beskrevet i 4.3 og 4.7 (refusion).

DSB 1’ på rejsekort

Det er muligt at erhverve et 1’ klasses tillæg til alle tog på en rejse med rejsekort. Det er ligeledes muligt at erhverve et tillæg til 1’ klasse med regionaltog på Rejsekort pendlerkort.


8.12 Gruppebilletter til DSB

Til rejser med DSB kan en gruppe købe en gruppebillet. En gruppe består af minimum 8 betalende voksende. Gruppebilletten gælder udelukkende til rejser med DSB tog. En gruppebillet kan købes hos DSB Grupperejser og forudsætter reservering af pladser. Der tilbydes forskellige rabattrin, afhængigt af afrejsedag og -tidspunkt.


9. Misbrug af billet og kort

Rejsehjemmel må ikke misbruges. Det betragtes eksempelvis som misbrug, hvis:

 • rejsehjemlen er forfalsket eller videresendt
 • kunden rejser på en anden kundetype, end kunden er berettiget til
 • kunden rejser på en andens rejsekort personlig eller anden personlig rejsehjemmel
 • der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer
 • nummeret på pendlerkortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens
 • billede på pendlerkort ikke er fastgjort

Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart. Misbrug medfører, at rejsehjemlen inddrages, at forholdet anmeldes til politiet, og at selskabet foruden almindelig kontrolafgift kan fremsætte erstatningskrav.

Ved misbrug af mobilbilletter/-kort gælder, at ved begrundet mistanke om misbrug eller overtrædelse af reglerne, kan både afsender og modtager af rejsehjemlen blive retsforfulgt og/eller spærret for køb af mobilbilletter/-kort.


10.1 Rejser med DSB til/fra Sjælland

Billetsamarbejdet med DSB gælder for rejser med DSB-tog. For disse rejser gælder DSB’s prissystem.

DSB’s billetter og pendlerkort, som gælder mellem en station på Sjælland og en station i resten af Danmark, gælder også til bussen, lokaltoget og Metroen lokalt, hvor dette er markeret på billetten med angivelse af afrejse-/destinationszone. Du kan således på samme billet tage bussen/Metroen/lokaltoget til den station, togrejsen starter fra, og fra den station, togrejsen slutter ved. Du kan på pendlerkort kun rejse med metro, såfremt der er betalt metrotillæg.
Afrejse-/destinationszonen fremgår af billet og kort.

Sådan gælder DSB’s billetter og pendlerkort:

Gyldighedstid

DSB’s billetter og pendlerkort gælder til en enkelt fremadskridende rejse med toget og til fri rejse med bus og metro i destinationszonen. De gælder indtil kl. 04.00 natten efter rejsedatoen.

Børn

Børn under 16 år, der rejser alene, betaler halv pris hos DSB. I bussen og Metroen gælder de sædvanlige regler for børn.

Øvrige kundegrupper

Personer, der er fyldt 65 år, får rabat på standardbilletter. Der er ikke tidsbegrænsninger på disse billetter.

Rejser ud af omstigningsområde

Vil du rejse længere eller udenfor det gyldighedsområde, som din billet eller pendlerkort er udstedt og gyldig til, skal du købe en ny billet for den manglende strækning.

Har du en billet, skal du købe en ny billet (minimum 2 zoner) til din rejseforlængelse.

Har du et pendlerkort, er det muligt at tilkøbe 1 zone (1-zones tilkøbsbilletten gælder 1 time og 15 min. .), skal du rejse længere skal du købe en ny billet (minimum 2 zoner) til din rejseforlængelse.

Den oprindelige billet/pendlerkort og den nye billet opfattes som to separate rejser.

Her kan man købe billetter til rejser vest for Storebælt:

 • i billetautomater på DSB-stationer, på udvalgte lokaltogstationer og i metroen.
 • dsb.dk
 • i DSB’s app,
 • i DSBs betjente billetsalg og 7-eleven på stationerne
 • i shop.arriva.dk
 • i Arriva Tog app

Her kan man købe pendlerkort til rejser vest for Storebælt:

 • i DSB app
 • I Arriva Tog App
 • på Rejsekort

Pladsreservering

Kan foretages særskilt eller i sammenhæng med køb af billetten. Pladsreservering kan købes i alle salgskanaler ovenfor.

Movias Kortsalg sælger ikke DSB’s billetter og kort.

Information

Du kan få information om den samlede rejse på DSB’s billetter og kort hos DSB eller på DSB.dk.


10.2 Rejser i Øresundsregionen

En Øresundsbillet giver ret til at rejse med DSB, Öresundståg samt Skånetrafikens og de samarbejdende läns tog mellem de omstigningsområder, som i parentes er anført på billetten. Mellem Helsingør og Helsingborg kan ForSea færger benyttes.

Områderne/omstigningsområderne består af et antal af Hovedstadsområdet (TMH) og Skånetrafikens lokale takstzoner. I omstigningsområderne er billetter og kort gyldige til ubegrænset rejse med Movias busser, lokaltog og Metroen på hele rejsedatoen, uanset rejseretning. I tog skal rejsen være fremadskridende.

Der kan ikke købes en Øresundsbillet til resten af Sjælland, Lolland og Falster (zone 101-299).

Gyldighedsområde for billetter og kort

De sjællandske zoner 1 – 99 er samlet i et antal områder med hvert sit bogstav.

Det samlede omstigningsområde (altså der, hvor du lokalt kan køre videre med busser, tog og metro) er vist i en parentes med de bogstavområder, rejsen går igennem, adskilt af et plus. Billetterne gælder altså kun i de bogstavområder, der står på dem. De mulige omstigningsområder på den danske side er:

Via København – Malmø:

”(F+L)”, ”(E+F+L)”, ”(D+E+F+G+L)” eller ”(Alle)”.

Via Helsingør – Helsingborg:

”(K)”, ”(J+K)”, ”(I+J+K)”, ”(D+G+I+J+K)”, ”(D+E+G+I+J+K)”, ”(D+E+F+G+H+I+J+K+L)” eller ”(Alle)”.

Øresundsbilletter som er udstedt til stationer i Sverige uden for Skåne har ikke påtrykt et omstigningsområde for de svenske stationer, men de er gyldige til busrejser i byzonen.

Gyldighedstid for billetter og kort – Øresund

Billetter og kort med gyldighed i flere dage udløber kl. 04:00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, de gælder. Det gælder for enkeltbilletter og returbilletter med hen- og hjemrejsedato, samt Øresundskort og Øresund ungdomskort.

Rejser ud af omstigningsområdet

Der betales for det antal zoner i Hovedstadsområdet (zone 1-99), der rejses udover omstigningsområdet, efter samme princip som for DSB billetter.

Rejser på danske billetter og kort

Billetter og –kort kan kombineres med Øresundsbilletter. Du skal dog minimum have Øresundsbillet til eller fra Københavns Lufthavn, Kastrup eller Helsingør.

Børn

To børn under syv år rejser gratis med en voksen, der betaler. Børn 7-15 år (inkl.) og børn under syv år, som rejser alene, betaler ca. halv pris. Betalende børn kan ikke – som normalt – tage et andet barn med gratis.

Familier

Op til 5 personer (heraf max. 2 voksne) kan rejse sammen på en Øresund Familie billet. Der kan ikke medtages yderligere gratis børn.

Ungdomskort

Studerende på ungdomsuddannelser, på videregående uddannelser og unge mellem 16 og 19 år uden for uddannelsessystemet får rabat på Øresundspendlerkort. I Danmark gælder de samme regler for rabat og dokumentation på Øresund ungdomskort som for ungdomskort til Hovedstadsområdet (zone 1-99).

Hunde

Man skal betale en Øresundsbarnebillet for at tage en stor hund med.

Cykler

Cykler kan tages med i de fleste tog på en Øresundscykelbillet til ca. halv pris ift. Voksenpris.

1’ klasse

Øresundsbilletter og –kort gælder som udgangspunkt til Standard. Hvis man betaler et tillæg, kan man rejse på 1. klasse.

Her kan man købe billetter og kort

På Sjælland kan du købe Øresundsbilletter og -kort i billetsalget på de fleste betjente stationer. Øresundskort kan desuden købes i DSB app. Billetter sælges også fra automater på mange DSB-stationer og på alle metrostationer.

Information

Du kan få information om den samlede Øresundsrejse på stationer og på dsb.dk.  I DOT Kundecenter tlf.: 70 15 70 00 gives detaljeret information om din busrejse i Hovedstadsområdet.


10.3 Rejser til/fra Bornholm

En Bornholmsbillet giver dig ret til at rejse med DSB, Öresundståg, Skånetrafikkens Pågatog til/fra Ystad, samt færgen mellem Ystad og Rønne, og tilslutning med bus eller tog i de omstigningsområder, som i parentes er anført på billetten.

Omstigningsområderne består af det antal af zoner, som er angivet på billetten. De sjællandske zoner 1 – 99 er samlet i betegnelsen omstigningsområde (Alle). Til- og fra-stationen, der står på billetten, bestemmer det samlede omstigningsområde (altså der, hvor man frit kan køre med både bus, tog og Metro). På resten af Sjælland, Lolland, Falster og Møn er omstigningsområdet alene afrejse- eller destinationszonen.

På billetter Vest for Storebælt til Bornholm er omstigningsområderne angivet med zonenummer/zonenumre, og på selve Bornholm er omstigningsområdet angivet med (Alle).

Eksempler på omstigningsområder for billetter til/fra Bornholm

København H – Rønne (:

”(Alle)” til ”(Alle)”

Høje Taastrup – Rønne:

”(Alle) – (Alle)”

Næstved – Rønne:

”(260) – (Alle)”

Aarhus til Rønne

”(01-13)” til ”(Alle)”

Gyldighedstid for billetter – Bornholm

DSB’s billetter gælder til en enkelt fremadskridende rejse med toget og til fri rejse med bus, metro og lokal- og letbaner i omstigningsområderne. De gælder indtil kl. 04.00 natten efter rejsedatoen.

På Bornholm er billetter gyldig til én rejse med BAT bus i forbindelse med færgen.

Børn – Bornholm

Børn under 16 år, der rejser alene, betaler halv pris hos DSB. I bussen og Metroen gælder de sædvanlige regler for børn.

Her kan man købe billetter til/fra Bornholm

Du kan købe billetter til/fra Bornholm på dsb.dk eller i DSB app.


1. Generelt

Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia, BAT, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab i henhold til ”Jernbaneloven” og ”Lov om trafikselskaber”.

1.1. Anvendelsesområde

De fælles rejseregler gælder for rejser med ovenstående selskaber i Danmark. Det vil sige rejser med busser, havnebusser, metro, lokalbanetog, letbaner samt rejser med Arriva Tog, DSB og Nordjyske Jernbaner (herefter kaldet bus, tog og metro).

Rejsereglerne gælder også for rejser med de transportmidler, som selskaberne indsætter som erstatningstransport, samt dubleringstransport. Ved dubleringstransport forstås ekstra transport for at øge kapaciteten.

Sjælland: Med lokalbanetog forstås tog, der køres af Lokaltog A/S. Lokaltog A/S er opdelt i: Lokaltog Region Hovedstaden, som driver Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord, og Lokaltog Region Sjælland, der driver Lollandsbanen, Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredsbanen.

Jylland: Med lokalbanetog forstås Vestbanen A/S, der driver Vestbanen, Midtjyske Jernbaner A/S, der driver Lemvigbanen.

For rejser med tog mellem Danmark og udlandet gælder ”General Conditions of Carriage” (Almindelige Rejsevilkår) og de transporterende selskabers vilkår.

For rejser med tog udelukkende i udlandet gælder det transporterende selskabs vilkår og rettigheder. De transporterende selskaber fremgår af rejsehjemlen, og der henvises til de enkelte selskabers hjemmesider for disses forretningsbetingelser.

Rejsehjemlen er kundens dokumentation for retten til at blive transporteret. Rejsereglerne udgør sammen med gyldig rejsehjemmel aftalen mellem kunden og det benyttede selskab. Der kan dog for visse typer rejsehjemmel være fastsat specielle regler, som også udgør en del af aftalen. Dette
vil fremgå i forbindelse med købet.
Rejser med bus, tog og metro er i øvrigt omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder EU-regulering om passagerrettigheder, jævnfør afsnit 20.

1.2. Serviceydelser

Selskaberne tilbyder transport med bus, tog og metro og udarbejder i tilknytning hertil køreplaner og oplyser om afgange og ændringer i disse ved løbende opdatering og information på www.rejseplanen.dk, på stationer og busterminaler, egne hjemmesider og andre passende medier.
Selskaberne kan løbende ændre på afgange, ruter og standsningssteder.

Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen. Selskaberne bestræber sig på at overholde de oplyste ankomst- og afgangstider og oplyse om hændelser, der kan afbryde eller forsinke rejsen.
Kunden er selv ansvarlig for valg af afgang og skal ved tilrettelæggelse af sin rejse beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller forbindelsessted. Forsinkelser kan medføre, at skift til andet transportmiddel ikke nås. Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af reglerne i afsnit 14.


2. Rejsehjemmel

Ved rejsehjemmel forstås den billet eller det kort, som rejsen foretages på, herunder rejsekort samt
billetter og kort udstedt på mobil.

2.1. Regler og priser

For rejser på Sjælland gælder priser og produktbeskrivelser for billetter og kort jævnfør www.dinoffentligetransport.dk samt www.dsb.dk.

For rejser med tog vest for Storebælt, indenfor trafikselskabsområder og mellem landsdele gælder
priser og produktbeskrivelser for DSB’s og Arriva Togs billetter og kort jævnfør www.dsb.dk og
www.arriva.dk. For rejser med tog lokalt indenfor Nordjyllands Trafikselskab gælder priser og produktbeskrivelser for Nordjyllands Trafikselskabs billetter og kort jævnfør www.NordjyllandsTrafikselskab.dk.

For rejser med bus vest for Storebælt med FynBus’, Sydtrafiks, Midtrafiks eller Nordjyllands Trafikselskab busser gælder priser og produktbeskrivelser for FynBus’, Sydtrafiks, Midttrafiks og Nordjyllands Trafikselskabs billetter og kort jævnfør www.fynbus.dk, www.sydtrafik.dk, www.midttrafik.dk og www.NordjyllandsTrafikselskab.dk.

For rejser med bus på Bornholm gælder priser og produktbeskrivelser for BATs billetter og kort
jævnfør www.bat.dk.

For rejser med DSB over Storebælt gælder DSB’s priser og produktbeskrivelser for billetter og kort
jævnfør www.dsb.dk.

For rejser til og fra Sverige inden for takstområde Øresund gælder priser og bestemmelser for billetter og kort for takstområde Øresund jævnfør www.dsb.dk.

Der kan være enkelte produkter, hvor reglerne afviger fra ovenstående. Der henvises til de enkelte
selskabers hjemmesider jævnfør ovenfor.

For links til hjemmesider henvises til afsnit 21.

Oversigt over takstområder og takstzoner kan findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21).

Rejsekort kan benyttes i det meste af landet. Priser og rabatter varierer afhængig af, hvor rejsen
foretages.

På www.rejseplanen.dk er det muligt at beregne prisen for de fleste rejser. For mere information
om priser og produkter henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21).

2.2. Kundetyper

Det er kundens ansvar at have en gyldig rejsehjemmel udstedt til korrekt kundetype.

I den kollektive trafik findes følgende fælles hovedkundetyper:

 • Gratis barn ifølge med voksen (maks. to børn til og med 11 år) eller ifølge med betalende barn (ét barn til og med 11 år)
 • Betalende barn (fra 12 til og med 15 år eller alene under 12 år)
 • Ung (personer i alderen fra 16 år til og med 25 år, personer med Ungdomskort og personer, som er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse og kan fremvise studiekort)
 • Voksen (fra 16 år)
 • Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år)
 • Handicap (kan fremvise Ledsagerkort Danmark, Medlemskort til Dansk Blindesamfund eller medlemskort til Synscentret Refsnæs)
 • Hund (stor hund (til barnepris) eller hund i taske (gratis))
 • Cykel

Når kunden rejser på aldersbetinget eller statusbetinget rejsehjemmel, skal kunden på forlangende
kunne fremvise dokumentation for, at de opfylder betingelserne for at kunne rejse med den pågældende rejsehjemmel.

Herudover findes der yderligere en række kundetyper, som er specifikke for de enkelte selskaber.
Der henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21).

Permanente eller midlertidige indstillinger af kundetyper på et rejsekort:Når kunden køber sit rejsekort, bestemmer kunden samtidig, hvilken kundetype og hvilket serviceniveau, rejsekortet skal gælde til. Afhængigt af kundetype kan kunden efterfølgende foretage midlertidige eller permanente ændringer af indstillingerne på kortet.
Rejsekort personligt kan ændres til følgende kundetyper:
Voksen, barn, ung, handicap eller pensionist
Rejsekort flex kan ændres til følgende kundetyper:
Voksen, barn, hund eller cykel

Hvis kunden vil rejse på DSB 1’, skal kunden indstille sit rejsekort til første klasse. Enten midlertidigt for sin næste rejse, hvilket kunden kan gøre i en rejsekortautomat, eller permanent på udvalgte
salgssteder eller via selvbetjening på www.rejsekort.dk. Se mere om priser for rejser på DSB 1’ på
www.dsb.dk

2.3. Køb af rejsehjemmel

Ved rejser med tog, bus og metro skal kunden være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel.

Billet kan kun købes før påstigning ved rejser med DSB’s og Arrivas tog, med Metro, med Nærumbanen og med lokaltog i region S, med Vestbanen samt med Midtjyske jernbaner (kun Odderbanen).
Bemærk at køb af kontantbillet i bus er suspenderet frem til 1. september 2021 – med forbehold for forlængelse.

Billet kan købes efter påstigning i lokaltog region H (bortset fra Nærumbanen), i Nordjyske jernbaner samt i Midtjyske jernbaner (kun Lemvigbanen).

Der er mulighed for køb af rejsehjemmel i automater på DSB’s, Arriva Togs og Metros stationer.

Der kan derudover købes billetter i automater på de større stationer ved lokaltog region S, ved Vestbanen samt Midtjyske jernbaner (kun Odderbanen). Ikke alle billetter og kort kan købes i alle automater. Alle automater modtager mønter, og de fleste automater modtager også betalingskort. Der er også mulighed for at købe rejsehjemmel i selskabernes betjente salgssteder inden for åbningstiden samt via selskabernes hjemmesider (Se afsnit 21).

De fleste selskaber tilbyder også rejsehjemmel via mobile enheder (fx. mobiltelefon, smartphone og tablet). Denne service kan ikke tilgås hos alle teleselskaber, og på visse steder og tidspunkter har ikke alle teleselskaber den nødvendige dækning.

Nærmere information, om hvordan og hvor der kan købes rejsehjemmel, findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21).

2.4. Brug af rejsehjemmel

Kunden skal ved modtagelsen af rejsehjemmel sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Kunden skal have gyldig rejsehjemmel ved indstigning herunder sikre sig, at rejsekortet er korrekt checket ind. Kunden kan forlænge rejsen ved et tilkøb af flere zoner til den ordinære rejsehjemmel. Tilkøbet skal foretages, mens den ordinære rejsehjemmel fortsat er gyldig. Regler for køb og brug af tilkøbsbillet følger de almindelige regler for køb af rejsehjemmel.

Dette gælder også ved rejser med bus. Chaufføren udfører ikke systematisk billetkontrol, men kan give vejledning ved kundens forespørgsel.

Rejsehjemlen giver ikke adgang til en bestemt afgang, medmindre dette fremgår af rejsehjemlen, og der garanteres ikke en siddeplads. For visse busser og tog kan der opkræves særlige tillæg, fx nattillæg. Dette vil fremgå af køreplanerne.

Hvis rejsehjemlen har en tidsgyldighed, og denne udløber under rejsen, gælder rejsehjemlen ikke længere end til førstkommende endestation. Information om særlige regler vedr. tidsbegrænsninger/spærretid på rejsehjemlen findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21).

For rejsekort gælder særlige regler (se www.rejsekort.dk/kortbestemmelser).

For rejser med bybus i Århus kommune gælder, at kunden skal stige af bussen senest på det tidspunkt, der er stemplet på billetten (se www.midttrafik.dk).

2.4.1. Brug af billetter og kort

Det er kundens ansvar, at pap- eller papirbilletter (fx Fårupkort) er korrekt udfyldt og gælder for hele rejsen og det område, der skal rejses i.

Billetter eller kort er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som er påtrykt billetten eller kortet.

Mobilklippekort er gyldige i den periode, og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som antallet af stemplinger giver ret til.

Billetter og mobilklippekort skal også være gyldige i den fjerneste (dyreste) zone, som rejsen går igennem.

Pendlerkort er gyldige i den periode, der er påtrykt. Pendlerkortet skal være gyldigt til alle zoner, der rejses igennem, og dermed det område kortet dækker.

Billetter eller kort, der lyder på navn, må ikke overdrages til en anden person. Kunden skal stige på, inden billetten eller kortet udløber. Billetten eller kortet kan dog anvendes, hvis den var gyldig på det tidspunkt, hvor transportmidlet ifølge køreplanen skulle køre fra stoppestedet eller stationen. Hvis transportmidlet ikke kører efter en køreplan, men i intervaller, skal billetten eller kortet være gyldig fra det tidspunkt, hvor kunden står på bussen eller toget. Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation.

2.4.2. Brug af rejsekort

Rejsekort, udstedt af Rejsekort A/S, kan benyttes som rejsehjemmel dog undtaget på

Lemvigbanen, Bornholm og Samsø. Rejsekort skal være checket ind, inden rejsens start. Rejsekort skal også checkes ind, hver gang der stiges om til en bus, et tog eller en metro, og checkes ud ved rejsens afslutning. Det er kundens ansvar, at rejsekort er korrekt indstillet til den/de kunder, der rejser på kortet.

For rejser med rejsekort gælder desuden reglerne i rejsekort kortbestemmelser jævnfør www.rejsekort.dk.

2.4.3. Brug af mobilprodukter (der leveres via SMS eller app)

Det er kundens ansvar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobile enhed før påstigning. Billetter eller kort skal under hele rejsen være mulig at kontrollere for kontrollerende personale – det kan fx. ske ved scanning.

Rejsehjemlen er kun gyldig på det telefonnummer, hvortil den er bestilt og må ikke videresendes.

Der må ikke rettes i rejsehjemlen.

Ved køb af mobilprodukter accepteres betingelserne for det enkelte produkt. Gældende betingelser fremgår af de enkelte selskabers hjemmesider (se afsnit 21).

2.5. Refusion og ombytning

Kunden kan kun få refunderet eller ombyttet sin rejsehjemmel, hvis dette udtrykkeligt er fastsat for det enkelte produkt.

Kunden skal ved evt. refusion eller ombytning forevise den originale rejsehjemmel. Selskaberne kan opkræve gebyr.

Er rejsehjemlen mistet, kan den ikke refunderes.

Læs mere om refusion og ombytning på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21).

For så vidt angår indløsning af saldo på rejsekort henvises til Rejsekort Kortbestemmelser på www.rejsekort.dk.

2.6. Kontrol af rejsehjemmel

Under hele rejsen skal kunden medvirke til gennemførelse af billetkontrol, denne pligt gælder også umiddelbart efter, at kunden har forladt bussen eller er steget af toget og indtil perronen eller Metroens område forlades.

Nogle billettyper kan købes som Print-Selv billet. Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen med det valgte ID vises ved billetkontrol. Billetten skal vises i sin helhed, og det skal være muligt at scanne koden på billetten.

Mobilprodukter vises til kontrolpersonalet, fx. ved at der kan scrolles eller bladres efter behov eller ved, at kunden giver telefonen til kontrolpersonalet. Mobilproduktets gyldighed skal kunne verificeres ved, at kontrolpersonalet sender en kontrolbesked eller foretager en kontrolopringning til det telefonnummer, hvortil mobilproduktet er bestilt.

Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive accepteret, jævnfør dog pkt. 2.7 om rejse uden pendlerkort.

Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødvendigt.

2.6.1. Indrejsekontrol ved kaldt transportøransvar

I tilfælde af at myndighederne i Danmark indfører transportøransvar, vil Arriva pålægges et krav om id-kontrol af alle rejsende fra Tyskland til Danmark. Det betyder, at alle rejsende fra Tyskland til Danmark i tillæg til gyldig rejsehjemmel skal fremvise gyldigt pas eller id-kort til indrejse i Danmark, og hvis påkrævet et gyldigt indrejsevisum. Rejsende uden gyldigt pas eller id-kort samt evt. indrejsevisum kan nægtes adgang til toget.

2.7. Kontrolafgift

Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, der ikke kan kontrolleres, fx hvis denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker.

Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset tidsgyldighed (fx. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke overholdes (fx. for hvornår cykler må medtages). Kunder, der rejser alene på andres personlige rejsekort, kortindehaveren skal altid selv være checket ind på kortet på de rejser, hvor et rejsekort personligt benyttes, eller med en anden kundetype, end kunden er berettiget til, rejser også uden gyldig rejsehjemmel.

Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr.

Kontrolafgifter ved rejser over Øresund med DSB kan også betales i SEK og udgør da 1.000 SEK (voksne), 450 SEK (børn og hunde) og 150 SEK (cykler).

Kontrolafgiften udgør i ovennævnte tilfælde rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til den station, som kunden oplyser, og kun med det selskab, der har udstedt afgiften. I busser udgør kontrolafgiften rejsehjemmel til bussens endestation.

Ved kontrolafgifter udstedt til børn gælder, at kontrolafgiften kan anvendes som rejsehjemmel i både busser, tog og metro fra tidspunktet for udstedelsen og resten af døgnet (indtil kl. 03.59). Kunder, som har checket korrekt ind ved rejsens begyndelse, men som ikke har checket rejsekort ind ved skift af transportmiddel, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. I denne situation udgør kontrolafgiften 10 kr.

Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument. Kunden skal kvittere for modtagelse af kontrolafgift, hvoraf fremgår navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Der kan foretages opslag i CPR-registeret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Kunden skal ved sin underskrift bekræfte rigtigheden af de angivne oplysninger, hvor det er påkrævet. Selskaberne kan erstatte kontrolafgiften med et ekspeditionsgebyr på 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Kunder, der har et gyldigt personligt pendlerkort – herunder Rejsekort pendlerkort, men ikke kan forevise det ved kontrol, kan få kontrolafgiften ændret til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Der kræves herfor at kopi af pendlerkortet/periodekortet eller rejsekortnummeret fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse.

Kunder, der hos DSB er tilmeldt Glemt-kort ordningen og ved kontrol i DSB-tog ikke kan forevise deres pendlerkort, kan endvidere ved at identificere sig med CPR-nummer rejse 6 gange pr. løbende år i pendlerkortets gyldighedsområde uden at skulle betale kontrolafgift.

Selskaberne kan ændre størrelsen af kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer.

Selskaberne kan opkræve gebyr for at sende betalingspåmindelser. Betales gælden ikke efter en eller flere rykkere, overdrages fordringen til inddrivelse via SKAT. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT sig et gebyr, der tillægges gælden. For DSB og Arriva kan inddrivelse ligeledes ske ved inkassobureau.

Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes først til dækning af eventuelle påløbne, ikke-betalte renter og gebyrer og dernæst til afdrag på selve hovedstolen.

2.8. Misbrug af rejsehjemmel

Rejsehjemmel må ikke misbruges. Det betragtes eksempelvis som misbrug, hvis

 • der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer,
 • nummeret på pendlerkortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens,
 • rejsehjemlen er forfalsket eller videresendt,
 • billede på pendlerkort ikke er fastgjort,
 • kunden rejser på en anden kundetype, end kunden er berettiget til,
 • kunden rejser alene på en andens rejsekort personlig, kortindehaveren skal altid selv være checket ind på kortet på de rejser, hvor et rejsekort personligt benyttes, eller anden personlig rejsehjemmel.

Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart. Misbrug medfører, at rejsehjemlen inddrages, at forholdet anmeldes til politiet, og at selskabet foruden almindelig kontrolafgift kan fremsætte erstatningskrav.

Ved misbrug af mobilbilletter gælder, at ved begrundet mistanke om misbrug eller overtrædelse af reglerne kan både afsender og modtager af rejsehjemlen blive retsforfulgt og/eller spærret for køb af mobilbilletter/-kort.

Læs mere om regler for spærring hos de enkelte trafikvirksomheder på de respektive hjemmesider (se afsnit 21).


3. Personer med permanent eller midlertidigt handicap

3.1. Assistance

Kørestolsbrugere og personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få assistance til at stige på og af toget og til medtagning af kørestol efter det enkelte selskabs nærmere vilkår jævnfør nedenfor. Kørestole, rollatorer og lignende kan medtages gratis, forudsat at der efter personalets vurdering er plads.

S-tog, lokalbanetog og Øresundstog

Det er ikke nødvendigt at bestille assistance i forvejen ved rejse med S-tog, lokalbanetog og Øresundstog. Dette gælder ikke Vestbanen.

Togets personale assisterer ved behov med udlægning af rampe.

Tilkald af personale sker ved tegn til lokomotivføreren ved indkørsel til perron eller på visse lokalbaner ved tryk på kørestolsknap udvendig på toget. Udstigning aftales med lokomotivføreren, eller der trykkes på kørestolsknap i toget.

Nærmere information om handicapservice i lokalbanetog kan fås ved kontakt til selskabernes kundecentre (se afsnit 17)

Metro

Det er ikke nødvendigt at bestille assistance i forvejen ved rejse med metro.

Ved brug for hjælp eller for ekstra tid ved af- og påstigning, kan kunden kontakte Metroens stewards eller kontrolrummet ved brug af de gule opkaldspunkter i metrotogene og på perronerne (grøn INFO-knap og ved akut fare, rød ALARM-knap).

DSB og Arriva Tog

Information om DSB’s og Arriva tog’s tilbud findes på deres hjemmesider og i brochuren Handicapservice.

Her findes oplysning om mulighed for spontanrejser, assistance, ledsagerordninger, tidsfrister og bestilling af assistance, maksimal størrelse på kørestole og hjælpemidler og om mulighederne på internationale rejser med tog.

Busser

Ved rejse med bus skal kørestolsbrugeren som hovedregel selv sørge for hjælp til udlægning af rampe og få kørestolen ind og ud af bussen. Køres ruten af en bus med lift, skal kunden have hjælp af chaufføren ved ind- og udstigning. Tjek rejseplanen.dk om mulighederne for at medtage kørestole.

Kørestolen skal placeres som anvist i bussen. Kørestolen skal være bremset og spændt med sikkerhedssele, hvis der er installeret en sele i bussen.

3.2. Ledsageordning

Personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få en ledsager med på rejsen til nedsat pris mod forevisning af enten Ledsagerkort Danmark, medlemskort til Dansk Blindesamfund eller medlemskort til Synscenter Refnæs. Både indehaver af Ledsagerkort/medlemskort og en eventuel ledsager kan rejse på hver sin enkeltbillet til børnepris. Personer med kundetypen handicap kan medbringe en ledsager, der rejser til børnepris, på sit rejsekortrejse. Kunden skal checke sin ledsager ind på sit rejsekort som kundetypen barn. Dette gælder dog ikke bybusser i Aarhus. Læs mere om ordningen på selskabernes hjemmesider.

Det er ikke muligt at benytte et barne pendlerkort som betaling i ledsagerordningen.

Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet ”manden med den hvide stok”, ”hundehoved og hånd” eller id-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt idkort).

3.3. Medtagning af hjælpemidler

Kørestole, rollatorer og lignende kan medtages, forudsat at der efter personalets vurdering er plads. Kørestole og lignende medtages udelukkende på de dertil indrettede pladser. Er samtlige pladser i tog eller bus optaget af kørestole, cykler, barnevogne eller kunder med omfangsrig bagage, henvises kunden til at benytte næste bus eller tog.

I busser kan der højst være 2 enheder. I tog afhænger antallet af enheder af togtype og -størrelse. En enhed er enten en kørestol, en barnevogn eller en cykel. Den kunde, som er steget på først med en enhed, har fortrinsret, medmindre en anden kunde har pladsbillet til enheden. El-scooter (mini crosser) kan kun medtages i tog og metro samt i Midttrafiks bybusser. Den maksimalt tilladte størrelse og vægt samt eventuelle supplerende regler fremgår af selskabernes hjemmesider (se afsnit 17).


4. Bagage, cykler og andre medbragte genstande

4.1. Generelt

Selskaberne transporterer kun den bagage, den enkelte kunde selv kan medtage. Kunden har ansvaret for bagage, cykler og andre medbragte genstande under rejsen og for eventuel skade, disse forvolder i forhold til selskaberne, personale eller andre kunder (se afsnit 13 vedr. erstatning). Kunden skal selv sørge for ind- og udlæsning af personlig bagage, cykler og andre medbragte genstande, og disse skal placeres, så de ikke er til gene.

Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og om bagagen er til gene eller tilsmudser.

4.2. Personlig bagage

Personlig bagage som kufferter, rygsække, tasker eller lignende kan medtages gratis som håndbagage i det omfang, der er plads.

Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm.

Som bagage kan også medtages sammenklappede cykler i emballage. Emballagen skal omslutte cyklen fuldstændigt. Herudover kan medtages sammenklappede cykelanhængere, hvor hjulene er taget af.

Desuden kan effekter, der ikke overholder målene medtages, hvis personalet vurderer, at de ikke generer driften og de øvrige passagerer.

Personalet kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage.

4.3. Cykler

Cykler kan medtages i tog herunder lokalbanetog samt metro og havnebusser.

Busser

På Bornholm medtages cykler i alle busser.

I alle Movias almindelige* busser på Sjælland kan du tage cykel eller el-løbehjul med hele døgnet.

Der gælder to undtagelser. For at sikre plads til alle rejsende må du:

 1. ikke medbringe cykel eller el-løbehjul i myldretiden** på linje 1-100 og S-busser
 2. ikke medbringe cykel eller el-løbehjul natten*** til lørdag og søndag i natbusser og linje 1A, 2A, 4A, 5C, 6A, 7A og 9A

I alle andre buslinjer på hele Sjælland (undtagen minibusser) må du have cykel og el-løbehjul med – hele døgnet, året rundt.

Husk at købe en cykelbillet til din cykel eller dit el-løbehjul. Køb din cykelbillet på appen DOT Billetter eller som sms-billet, inden du stiger på bussen. Du kan ikke købe en cykelbillet med kontanter i bussen. En cykelbillet til 8 zoner koster 14 kr. I havnebussen kan du tage cykel eller el-løbehjul med gratis.

Cyklen eller el-løbehjulet skal anbringes midt i bussen og skal spændes fast med sele.

I bussen er der højst plads til to enheder, medmindre andet er angivet i bussen. En enhed er enten en cykel, et el-løbehjul, en kørestol eller en barnevogn. Den kunde, som er steget på først, har fortrinsret til pladsen.

OBS: Selvom du er steget på inden spærretid i myldretiden, kan du ikke færdiggøre din rejse med cykel eller el-løbehjul mellem kl. 07.00-09.00 og 15.30-17.30.

* Almindelige busser måler 12 meter eller derover. Minibusser, som måler under 12 meter, medtager aldrig cykler eller el-løbehjul. Følgende buslinjer betjenes med minibusser: 71, 72, 74, 77, 78, 151, 152, 196, 197, 198, 199, 243, 342, 499, 513, 571, 572, 585, 586, 712, 721, 724, 751, 752, 755, 760, 761, 762, 771, 772, 773, 774, 778, 791, 792, 834, 835, 840, 841, 847, 848, 851 og 875. Vær dog opmærksom på, at enkelte buslinjer kan betjenes med både almindelige busser og med minibusser.

** Myldretiden gælder på hverdage fra kl. 07.00-09.00 og 15.30-17.30. I dette tidsrum kan du ikke medbringe cykel eller el-løbehjul på buslinjerne 1-100 og S-busser.

*** Det er ikke tilladt at medbringe cykel eller el-løbehjul natten til lørdag og søndag fra kl. 00.30-04.30 i natbusser og linje 1A, 2A, 4A, 5C, 6A, 7A og 9A. På alle øvrige linjer må du gerne medbringe cykel eller el-løbehjul om natten.

På Fyn og i Jylland medtages cykler generelt ikke i bybusser. På øvrige ruter medtages cykler i det omfang pladsforholdene tillader det, eventuelt i bussens bagagerum. Se nærmere på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21).

Det er personalet, som vurderer, om der er plads. Cykler medtaget inde i bussen skal være fastspændt og under opsyn på hele turen.

Generelt

Der kan være tidspunkter, hvor cykler ikke må medbringes. Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om kunden er steget på, inden tidsbegrænsningen startede (se nærmere om tidsbegrænsninger i afsnit 4.3.1), Der kan medtages 1 cykel pr. kunde.

Der kan kun medbringes almindelige to-hjulede cykler og således ikke ladcykler, tandemcykler, påhængsvogne, Segways og lign. Der er dog enkelte undtagelser for tandemcykler og ladcykler, se afsnit 4.3.2. Køretøjer, der drives med benzin eller andet letantændeligt brændstof, må heller ikke medtages.

Børnecykler betragtes som legetøj, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage.

Det er gratis at medtage cykler i S-tog, havnebusser, samt i lokalbanetog i Region H og i Midtjyske Jernbaner (kun Lemvigbanen). Det er også gratis i Arrivas tog udenfor myldretiden. I Nordjyske jernbaner kan kunden gratis medtage cykel, når kunden rejser på et pendlerkort.

Ved al øvrig transport med bus, metro og tog kræver det en cykelbillet. Der kan ikke købes cykelbillet i busser på Sjælland. For priser og nærmere bestemmelser henvises til trafikvirksomhedernes hjemmesider (se afsnit 21).

4.3.1. Supplerende regler om cykler

I visse buslinjer på Sjælland samt I metroen må cykler ikke medbringes på hverdage mellem 7.00 og 9.00 samt mellem 15.30 og 17.30. I samme tidsrum må der ikke stiges af og på et S-tog på Nørreport station med cykel. For mere information se www.dinoffentligetransport.dk.

Cykler kan medbringes i havnebusser, i lokalbanetog og i DSB’s og Arrivas tog i hele driftstiden.

Ved rejser over Storebælt med DSB kræves udover cykelbillet en pladsbillet til cykel i perioden fra

 1. maj til 31. august (begge dage inkl.)

Der er særlige regler for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland.

4.3.2. Særligt om ladcykler og tandemcykler

Tandemcykler kan ikke medtages i metro, busser og lokalebanetog.

I S-tog og Øresundstog kan der medtages tandemcykler. I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity, InterCityLyn og Arriva-tog kan tandemcykler tages med i visse tog, når adgangsforholdene tillader det, og togpersonalet i øvrigt skønner, at der er plads. Der betales 2 gange den pris, der skulle have været betalt for en almindelig cykel. I internationale tog kan tandemcykler ikke medtages. Kunder, der er omfattet af Ledsageordningen eller har legitimationskort fra Dansk Blindesamfund betaler i henhold til Ledsageordningen, jævnfør pkt. 3.3, det samme som for en almindelig cykel i DSB- og Arriva-tog.

Ladcykler kan alene medtages i DSB’s tog over Øresund mellem stationerne Tårnby og Hyllie.

4.4. Barne- og klapvogne

Barne- og klapvogne, herunder løbevogne, der anvendes til transport af børn, kan medtages gratis i det omfang, pladsforholdene tillader det.

I InterCityLyn og InterCity skal der altid reserveres plads. I disse tog er det nødvendigt at sammenklappe barnevogne med bredde på over 76 cm.

Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og personalets anvisninger skal følges. Hjulene skal kunne låses. I busser skal vognen stå i kørselsretningen og være bremset. Barnet kan sidde i barnevognen, forudsat at barnet er fastspændt og under opsyn. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til.

4.5. Særlig bagage

Våben og anden tilsvarende bagage kan udelukkende medtages af personer og på vilkår, som er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning herom. Letantændelige stoffer, væsker og andre lignende produkter kan kun medtages i mængder svarende til indkøb til almindelig husholdningsbrug, og kun når de opbevares i original salgsemballage til detailhandelsbrug og i øvrigt håndteres forsvarligt under rejsen.


5. Dyr

Mindre dyr, herunder små hunde, må medbringes gratis i bus, tog og metro efter reglerne for håndbagage i pkt. 4.2, forudsat at de under hele rejsen er anbragt i dertil beregnet taske, bur eller transportkasse.

Det er desuden tilladt at medtage større hunde, forudsat at hunden er i snor og under kundens kontrol. Ved større hunde forstås hunde, som ikke transporteres i en taske, et bur eller lignende. For større hunde betales børnepris. Der må højst medtages 1 hund i snor pr. kunde. Se dog afsnit 5.1.

Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet ”manden med den hvide stok”, ”hundehoved og hånd” eller id-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt idkort).

Kunder med dyr skal vise særligt hensyn over for øvrige kunder og følge personalets anvisninger.

Dyr må ikke være på sæderne.

5.1. Undtagelser og særlige bestemmelser om dyr

I Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab kan større hunde ikke medbringes i bybusserne. I Trafikselskabet Movia kan større hunde ikke medbringes i A-busser (med undtagelse af A-busserne i Køge, Roskilde, Næstved, Holbæk og Helsingør).

I Trafikselskabet Movia kan større hunde derudover ikke medbringes på hverdage mellem 7.00 – 9.00 og mellem 15.30 – 17.30 busser i zone 1-4, 30-33 og 40-44.

Af hensyn til øvrige kunder er særlige pladser i bussen, i metro og afdelinger i toget friholdt for dyr. Der henvises til skiltning i bus og tog. For yderligere retningslinjer henvises til selskabernes hjemmesider (se afsnit 21)


6. Mad og drikke

I tog, i metro samt busser i Midttrafiks område er indtagelse af mad og drikkevarer, herunder indtagelse af alkohol i moderat omfang tilladt.

I alle øvrige busser er alkohol forbudt og mad og drikkevarer må ikke indtages, hvis det indebærer en risiko for tilsmudsning som fx. is, popcorn og chokolade. Drikkevarer skal være i beholdere med skruelåg.


7. Mobiltelefoner, computere med videre

Det er tilladt at bruge mobiltelefoner, computere med videre, hvis der tages hensyn til øvrige kunder og personalet. I stillezoner skal alt udstyr være på lydløs.

Hvis der afspilles musik, film og lignende, skal der bruges høretelefoner. Personalet kan bede kunden om ikke at benytte sådanne enheder, hvis det efter personalets vurdering er til gene. Stillezoner er forbeholdt kunder, der ønsker fred og ro på rejsen. Der må derfor ikke tales i stillezonen. Det er tilladt at spille musik mv., hvis der benyttes høretelefoner, og andre kunder ikke kan høre musikken. Tastaturtoner og lyde på mobiltelefoner og computere skal slås fra.

Mobiltelefoner må benyttes til korte samtaler, når der benyttes høretelefoner.


8. Standsning

8.1. Behovsstandsning i tog

På visse stationer på DSB’s, Arrivas og lokalbanernes strækninger anvendes behovsstandsning. Stationer med behovsstandsning fremgår af køreplanen. Toget standser på disse stationer kun, hvis der er kunder at optage eller afsætte.

Kunder, der ønsker at blive afsat på en station med behovsstandsning, skal benytte ”Stop”- knappen i toget inden ankomst. Kunder, der ønsker at blive optaget på stationer med behovsstandsning skal aktivere passagersignal på perronen, hvis et sådant forefindes, eller hvis det ikke forefindes tydeligt give sig visuelt til kende for lokomotivføreren.

8.2. Standsning mellem busstoppesteder

I byerne standser busserne kun ved de faste stoppesteder, som er anført i køreplanerne. Hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan kunden stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. En sådan strækning er en vinkestrækning. På rejseplanen.dk oplyses om vinkestrækninger. X-busser standser KUN ved de anførte stoppesteder.

Når en kunde ønsker at komme med bussen på en vinkestrækning, skal der gøres tydeligt tegn i god tid. Når det er mørkt, bør der bruges lommelygte eller refleks for at fange chaufførens opmærksomhed.

Når kunden ønsker at stige af bussen på en vinkestrækning, skal kunden i god tid bede chaufføren om at stoppe. Der stoppes kun på steder, hvor det er lovligt at standse ifølge færdselsloven. Det er chaufføren, der afgør, om det er lovligt og forsvarligt at standse bussen.


9. Nødbremser og døre i tog, metro og tunnelstationer

Det er forbudt at forhindre togdøre og tunnelstationernes perrondøre i at lukke. Overtrædelse anmeldes til politiet og straffes med bøde samt eventuelt et erstatningskrav for forstyrrelse og standsning af driften.

Misbrug af nødbremser anmeldes til politiet og straffes med bøde, samt eventuelt erstatning for forstyrrelse og standsning af driften.

I toget forefindes nøddøråbnere. Toget må ikke forlades uden for stationerne, undtagen efter ordre fra personalet. Misbrug af nøddøråbnere anmeldes til politiet og straffes med bøde.


10. Forbud mod rygning

Alle former for rygning, herunder e-cigaretter, er forbudt i bus, tog og metro, uanset om der afgives tobaksrøg, vanddamp eller lignende. Rygeforbud gælder på DSB’s stationer, på metrostationer og på Arrivas stationer samt områder på nogle busterminaler. Der er herudover rygeforbud, hvor det er markeret med skiltning.


11. Indsamling af underskrifter, uddeling, optræden m.v.

Alle, der ønsker at indsamle underskrifter, lave optagelser, uddele/sælge materiale, optræde og lignende i transportmidlet eller inden for selskabernes områder, skal have skriftlig tilladelse af selskaberne.

Henvendelse kan ske til de respektive selskaber.


12. Afvisning og bortvisning

Personalet har ret til at afvise eller bortvise kunder fra transportmidler eller stationsområder, hvis de efter personalets vurdering er til gene. Personalet kan bl.a. afvise eller bortvise kunder, der:

 • udgør en sikkerhedsmæssig risiko
 • ikke har og/eller ikke vil anskaffe gyldig billet eller kort
 • ikke følger anvisninger fra personalet
 • ikke følger de anvisninger som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte transportmiddel eller stationsområde.
 • opfører sig støjende
 • tilsmudser sæder, mv.
 • har medbragt dyr, som er til gene
 • opholder sig på stationsområder uden berettiget ærinde.

Afvisning eller bortvisning kan ske ved politiets hjælp.

Afvisning eller bortvisning af ovenstående grunde medfører ikke krav på tilbagebetaling af ubenyttet eller delvist benyttet billet eller kort.


13. Erstatning

13.1. Erstatning i forbindelse med kørsel med tog (herunder lokalbanetog) og metro

Selskabernes ansvar for skade på kunder og håndbagage er reguleret i Jernbaneloven og forordning om jernbanepassagerers rettigheder[1], jævnfør pkt. 20, der også finder anvendelse ved indsættelse af erstatningstransport.

Jernbaneselskabet erstatter skade på kunder, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under kundens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten.

Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.

Jernbaneselskabet erstatter skader på og tab af genstande, som kunden medtager som håndbagage, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under kundens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten.

Erstatning for håndbagage kan ikke overstige 16.500 kr. (2017) [2] for hver kunde. For handicappedes hjælpemidler er der ingen begrænsning for erstatningsbeløbet, såfremt selskabet er ansvarligt for hel eller delvis beskadigelse af hjælpemidlet.

Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden.

Hvis en kunde kommer til skade eller bliver dræbt, skal selskabet udbetale sådanne forskudsbeløb, som måtte være nødvendige til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov, og som står i forhold til omfanget af den lidte skade, jævnfør reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder.

 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.
 • Erstatningsbeløbet reguleres automatisk hvert år pr. 1. januar i henhold til Jernbaneloven.

13.2. Erstatning i forbindelse med buskørsel

Ansvaret for skade i forbindelse med buskørsel påhviler det busselskab, der kører linjen.

Kontakt straks chaufføren ved skade, da dette vil gøre den videre sagsbehandling lettere. Trafikselskabets kundecenter kan vejlede om, hvordan kunden kan anmelde kravet til busselskabet.

Efter færdselsloven skal den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, erstatte skader, som køretøjet forårsager ved færdselsuheld eller eksplosion eller brand, der stammer fra brændstofanlæg i køretøjet.

Hvis skaden sker på anden måde, betales erstatning efter lovgivningens almindelige regler. Ved beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger ydes altid erstatning, der svarer til omkostningen ved erstatning eller reparation af udstyret.

Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.


14. Driftsforstyrrelser

Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af

 • Rejsetidsgaranti for rejser med Arriva og DSB inkl. S-tog, eller
 • Rejsegaranti for rejser med trafikselskaberne (bus og lokalbanetog) eller
 • Rejsegaranti for rejser med Metro eller
 • Forordningen om jernbanepassagerers rettigheder (jævnfør nedenfor afsnit 14.2)

14.1. Rejsetidsgaranti og rejsegaranti

Ved rejsetidsgaranti forstås: – en kompensation, enten i form af en ny billet, eller en økonomisk kompensation, der beregnes ud fra forsinkelsens størrelse.

Ved rejsegaranti forstås: – en refusion af udgifter til alternativ befordring (herunder taxa), når forsinkelse eller forbikørsel forårsager ventetid.

Kunden skal søge information hos det selskab, der er benyttet på rejsen:

 • DSB rejsetidsgaranti
 • Arriva rejsetidsgaranti
 • Metro rejsegaranti
 • Movia rejsegaranti
 • FynBus rejsegaranti
 • Sydtrafik rejsegaranti
 • Midttrafik rejsegaranti
 • Nordjyllands Trafikselskabs rejsegaranti
 • BAT rejsegaranti

14.2. Forordning om jernbanepassagerers rettigheder (tog herunder Metro og lokalbaner)

Ud over selskabernes rejsetidsgarantier gælder reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder artikel 17 ved transport i tog (herunder lokalbanetog) og metro. Der henvises til uddrag af forordningen bagerst i rejsereglerne.  Forordningen gælder også ved en samlet rejse med flere togselskaber. Ved rejse med tog gælder forordningens regler om godtgørelse også i tilfælde af force majeure (Se afsnit 22 for bilag).

14.3. Begrænsning af ansvar

Ud over rejse(tids)garantierne, jævnfør pkt. 14.1 og reglerne i pkt. 14.2, påtager selskaberne sig ikke erstatningsansvar for kundens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og ikke-opnået tilslutningsforbindelse, herunder refusion af tabt arbejdsfortjeneste eller tab som følge af udgifter til fx. hotel, fly-, tog- eller teaterbilletter.

Det gælder dog ikke, hvis selskaberne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Selskaberne er aldrig erstatningsansvarlige, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden for selskabernes kontrol, så som forhold hos tredjemand, ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold.

Selskaberne er ikke ansvarlige for manglende plads i bus eller tog.


15. Hittegods

Fundne genstande afleveres til personalet. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende afleveres snarest herefter til politiet, jævnfør lov om hittegods. Andre glemte genstande opbevares af selskaberne i en kortere periode, hvorefter de afleveres til politiet.

I busser opbevares andre glemte genstande hos den operatør, der kører ruten. For nærmere oplysning om glemte genstande, herunder hvor længe de opbevares, henvises til det selskab, der er kørt med. Selskaberne forbeholder sig ret til at bortskaffe letfordærvelige varer, herunder fødevarer samt


16. Klager

Klager over forhold, som ikke har kunnet løses ved henvendelse til personalet i transportmidlet, rettes til kundecenteret hos det selskab, som kunden har rejst med. Klager over kontrolafgifter rettes altid til det selskab, der har udstedt afgiften. Klager vedrørende rejsekort rettes til Rejsekort Kundecenter. Alle klager skal ske skriftligt, gerne med præcis angivelse af tid og sted for hændelsen.

Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter den hændelse, kunden ønsker at klage over. Hvis der går lang tid, før klagen modtages, kan det være svært at undersøge, hvad der skete. Desuden kan kunden fortabe et eventuelt krav efter de almindelige regler om forældelse og passivitet. For henvendelser vedrørende rejse(tids)garanti skal fristen hos det pågældende selskab overholdes. Selskabet kan stille som betingelse at få forevist original rejsehjemmel i forbindelse med behandling af en klage eller ved ansøgning om godtgørelse, erstatning eller lignende. Selskaberne er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Har kunden modtaget en skriftlig afgørelse fra et af selskaberne, som kunden ikke er tilfreds med, kan kunden klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro (www.abtm.dk), Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, tlf. 36 13 18 91.


17. Kundeservice

Information om bus, tog og metro kan findes på selskabernes hjemmesider eller ved henvendelse til kundecentrene.

 

For information og henvendelser vedrørende Rejsekortet:

Rejsekort Kundecenter
Tlf.: 70 11 33 33
Website: www.rejsekort.dk

 

For informationer og henvendelser vedr. regionale og nationale rejser med tog:

DSB kundecenter
Tlf.: 70 13 14 15
E-mail: kundehenv@dsb.dk
Website: www.dsb.dk

 

For information og henvendelser vedrørende Sjælland:

DOT Kundecenter
Tlf.: 70 15 70 00
E-mail: kunder@dinoffentligetransport.dk
Website: www.dinoffentligetransport.dk

 

For information og henvendelser vedrørende Bornholm:

BAT-din bus på Bornholm kundecenter
Tlf.: 56 95 21 21
E-mail: post@bat.dk
Website: www.bat.dk

 

For information og henvendelser vedrørende Fyn og Jylland:

Arriva Tog kundecenter
Tlf.: 70 27 74 82
E-mail: kundeservice@arriva.dk
Website: www.arriva.dk

 

DSB kundecenter
Tlf.: 70 13 14 15
E-mail: kundehenv@dsb.dk
Website: www.dsb.dk

 

FynBus kundecenter
Tlf.: 63 11 22 00
E-mail: fynbus@fynbus.dk
Website: www.fynbus.dk

 

Midttrafik kundecenter
Tlf.: 70 21 02 30
Website: www.midttrafik.dk

 

Nordjyllands Trafikselskab kundecenter
Tlf.: 98 11 11 11
E-mail: info@ntmail.dk
Website: www.nordjyllandstrafikselskab.dk

 

Sydtrafik kundecenter
Tlf.: 70 10 44 10
E-mail til: post@sydtrafik.dk
Website: www.sydtrafik.dk

 

Midtjyske Jernbaner (kundeinformation for Lemvigbanen)
Tlf.: 97 82 00 19
E-mail: mjba@mjba.dk
Website: www.mjba.dk

 

Øvrige adresser:

Lokaltog A/S Region H
Nordre Jernbanevej 31
3400 Hillerød

Lokaltog A/S Region S
Toldbuen 1
4700 Næstved

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
2300 København S

Nordjyske Jernbaner
Skydebanevej 1 B
9800 Hjørring

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Vestbanen A/S
Østergade 17
6840 Oksbøl


18. Ændring af rejseregler

Disse rejseregler kan ændres ved opslag på selskabernes hjemmesider.

Ændringer vil blive offentliggjort mindst en uge, før de træder i kraft. Væsentlige ændringer, som berører et stort antal kunder, offentliggøres 1 måned, før de træder i kraft.


19. Ikrafttræden

Ikrafttrædelsesdato 15. januar 2017

Samtidig ophæves: Fælles rejseregler 2016, august (fælles rejseregler for DSB, Movia og Metro), Rejseregler (rejseregler for BAT-din bus på Bornholm), Betingelser og rejseregler (diverse rejseregler for Arriva) Rejseregler (rejseregler for FynBus), Rejsebestemmelser for Midttrafik (rejseregler for Midttrafik og Lemvigbanen), Forretningsbetingelser (rejseregler for Nordjyske jernbaner), Rejseregler (rejseregler for Sydtrafik).

Rejsereglerne kan findes på selskabernes hjemmesider eller fås gratis ved henvendelse til selskaberne.


20. Lovgivning

For rejse med bus, tog og metro gælder en række love og regler. De vigtigste er; Lov om trafikselskaber, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015.

Færdselsloven, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013.

Jernbaneloven, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015.

Lov om pakkerejser, jævnfør lov nr. 472 af 30. juni 1993.

Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro), bkg. nr. 73 af 2.

februar 2009.

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven, bkg. nr. 1161 af 6. oktober 2015

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buskunders rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004


21. Nærmere oplysninger om produkter og priser

DOT: https://dinoffentligetransport.dk/

 

DSB: www.dsb.dk/find-produkter-og-services/

 

Metro: www.m.dk/#!/om+metroen/priser+og+billetter

 

BAT: bat.dk/billetter-takster/

 

Arriva: arriva.dk/kort-og-billetter

 

FynBus: www.fynbus.dk/find-den-rigtige-billet

 

Midtjyske jernbaner: www.mjba.dk/produkter.html

 

Midttrafik: www.midttrafik.dk/priser-og-billetter.aspx

 

NT: www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Billetter—priser/Priser

 

Nordjyske jernbaner: www.njba.dk/billetter-(1).aspx

 

Sydtrafik: /www.sydtrafik.dk/billetter-og-priser/billetter-og-kort


22. Bilag

Særligt uddrag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.

KAPITEL IV FORSINKELSE, IKKE-OPNÅET TILSLUTNINGSFORBINDELSE OG AFLYSNING Artikel 15

Erstatningsansvar for forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel er jernbanevirksomhedens erstatningsansvar med hensyn til forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning omfattet af bestemmelserne i bilag I, kapitel IV, afsnit II.

Artikel 16

Når det med rimelighed forventes, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted i henhold til befordringskontrakten vil blive mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have valget mellem:

 1. refusion af billettens fulde pris på de betingelser, som gjaldt ved købet, for den eller de dele af rejsen, der ikke er gennemført, og for den eller de dele, som allerede er foretaget, hvis rejsen ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan, samt i givet fald en returrejse til afgangsstedet ved første lejlighed. Refusionen betales på de betingelser, som gælder for udbetaling af erstatning, jf. artikel 17, eller
 2. videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted ved først givne lejlighed, eller
 3. videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted på et senere tidspunkt efter passagerens ønske.

Artikel 17

 1. En passager, som må imødese en forsinkelse, kan uden at miste retten til befordring kræve erstatning af jernbanevirksomheden for forsinkelse mellem det på billetten anførte afgangs- og ankomststed, som ikke har medført billetrefusion i henhold til artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat til:
  1. 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter.
  2. 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere.

Passagerer, der har abonnementskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser eller aflysninger i kortets gyldighedsperiode, kan søge om passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og beregning af erstatning.

Erstatningen for forsinkelse beregnes i forhold til den pris, passageren faktisk har betalt for den forsinkede tjeneste.

Når befordringskontrakten gælder en returrejse, beregnes erstatningen for forsinkelse på enten ud- eller returrejsen i forhold til halvdelen af billettens pris. På samme måde beregnes prisen for en forsinket tjeneste i en hvilken som helst anden form for befordringskontrakt, der tillader flere efterfølgende etaper, i forhold til den fulde pris.

Ved beregningen af forsinkelsen skal der ikke tages hensyn til en forsinkelse, som

jernbanevirksomheden kan påvise er opstået uden for områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse.

 1. Erstatningen for billetprisen betales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen. Erstatningen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser, hvis betingelserne er fleksible (navnlig med hensyn til gyldighedsperioden og bestemmelsesstedet). Erstatningen udbetales kontant på passagerens anmodning.
 2. Erstatningen for billetprisen kan ikke reduceres ved fradrag af transaktionsudgifter såsom gebyrer og udgifter til telefon eller frimærker. Jernbanevirksomhederne kan indføre en minimumsgrænse, hvorunder erstatning ikke udbetales. Denne grænse må ikke være over fire EUR.
 3. Passageren har ikke ret til erstatning, hvis han eller hun blev underrettet om forsinkelsen før køb af billetten, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat er på mindre end 60 minutter.

Artikel 18

 1. Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang skal jernbanevirksomheden eller stationslederen underrette passagererne om situationen og det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger.
 2. Ved forsinkelser som nævnt i stk. 1 på mere end 60 minutter skal passagererne gratis tilbydes
 3. måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår i toget eller på stationen
 4. hotel- eller anden indkvartering og befordring mellem jernbanestationen og indkvarteringsstedet, hvis et ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt, eller hvis yderligere ophold bliver nødvendigt, hvor og når det er fysisk muligt, og/eller
 5. transport fra toget til jernbanestationen, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, hvor og når det er fysisk muligt, hvis toget er blokeret på sporet.
 6. Hvis jernbaneforbindelsen ikke kan fortsætte, skal jernbanevirksomheden snarest muligt arrangere alternative transporttjenester for passagererne.
 7. Jernbanevirksomheden skal på passagerens forlangende bekræfte på billetten, at toget er forsinket, at passageren på grund af en forsinkelse ikke har kunnet nå en tilslutningsforbindelse, eller at toget er aflyst.
 8. Når stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse, skal jernbanevirksomheden især være opmærksom på handicappede og bevægelseshæmmede passagerers og deres eventuelle ledsageres behov.

Uddrag af bilag til jernbanepassagerforordningen Afsnit II Ansvar ved manglende overholdelse af køreplaner

Artikel 32

Ansvar i tilfælde af aflysning af tog, forsinkelse eller svigtende forbindelse

 1. Operatøren er ansvarlig for tab, som påføres passageren på grund af aflysning, forsinkelse eller svigtende forbindelse, så rejsen ikke kan fortsættes samme dag, eller ikke er fornuftig at gennemføre den samme dag på grund af de givne omstændigheder. Erstatningen omfatter rimelige udgifter til logi samt udgifter til underretning af personer, som venter på passageren.
 2. Operatøren fritages for dette ansvar, når aflysningen, forsinkelsen eller svigtende forbindelse skyldes:
  1. uden for jernbanedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge,
  2. en fejl fra passagerens side eller
  3. tredjeparts handling, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges; en anden jernbanevirksomhed, der benytter den samme infrastruktur betragtes ikke som tredjepart; regresretten er ikke berørt.
 3. National ret afgør, om og i hvilket omfang operatøren skal betale skadeserstatning for andre tab end dem, der er omtalt i stk. 1. Denne bestemmelse gør ikke indgreb i artikel 44

23. Tidligere versioner

Klik her, for at finde tidligere versioner af Fælles rejseregler gældende for hele landet.


24. Særligt tillæg til de landsdækkende rejseregler vedrørende COVID-19

Særligt vedr. COVID-19
Rejsende i den kollektive transport skal ifølge lovgivningen (Epidemiloven, LOV nr. 285 af 27/02/2021, og dertilhørende bekendtgørelser) have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af transportmidlet samt under hele rejsen. Kravet gælder endvidere ved ophold på tog-, metro- og busstationer, letbanestoppesteder og letbanestationer. Ansatte i den kollektive transport er fritaget fra krav om mundbind eller visir, hvis deres arbejdsgiver kræver, at de har coronapas.
Disse regler er gældende indtil de ophæves eller afløses af nye regler som følge af epidemiloven. Kravet gælder i busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik og flextur.
Engangs- eller stofmundbind skal dække næse og mund, og være fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørene eller bag hovedet og være tætsluttende omkring ansigtet.
Visir er en skærm af plastik, der dækker øjne, næse og mund, eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Følgende kunder er fritaget fra at bruge mundbind og visir:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære
  mundbind eller visir.

 

Mundbindet eller visiret må fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det er fx i følgende tilfælde:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for
  det pågældende transportmiddel, station m.v.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Under ophold i aflukkede rum såsom togkupé, såfremt passageren er alene, eller det alene er samrejsende passagerer, som er til stede i rummet.

Kunder, som ikke bærer mundbind eller visir, og som ikke er fritaget fra kravet, risikerer at blive afvist eller vil blive bedt om at forlade det pågældende transportmiddel af personale/kontrollør. Bortvisning kan ske med politiets hjælp. Politiet kan udstede bøde, hvis transportmidlet ikke forlades.
For at passe godt på hinanden opfordrer selskaberne alle kunder til at følge myndighedernes anbefalinger til de rejsende i den kollektive transport i forbindelse med COVID-19 og efterkomme personalets anvisninger.
Ansatte i den kollektive transport er fritaget fra krav om mundbind eller visir, hvis deres arbejdsgiver kræver, at de har coronapas
De senest opdaterede regler findes her: coronasmitte.dk Der tages forbehold for ændringer.


Typer af rejsekort

Rejsekort personligt 

Må kun benyttes af kortindehaveren selv.  

Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap 

 

Rejsekort flex 

Kan deles med familie og venner. 

Kundetyper: voksen, barn, hund, cykel. 

 

Rejsekort anonymt 

Et såkaldt ihændehaverkort. Der er ikke knyttet en kundeprofil til dette kort.  

Kundetyper: voksen, barn. 

 

Rejsekort med pendler kombi 

Rejsekort personligt og pendlerkort i ét 

Kundetyper: voksen, barn, pensionist, ung, handicap.   

 

Pendlerkort 

Kun til pendlerrejser. Skal have aktiv periode, for at kunne benyttes.  

Kundetyper: voksen og barn 

 

Rejsekort erhverv 

Til rejsekort i arbejdstid. Ejes af virksomheden og må benyttes af medarbejdere 

 

Skolekort 

Til rejser mellem hjem og skole.  

Bestilles af skolen. 

 

Ungdomskort 

Til rejser mellem hjem og uddannelsessted.  

Bestilles på ungdomskort.dk 


Sådan bruges rejsekortet

Check ind 

 

Forudbetaling 

Rejsekort personligt og flex: Voksen 25 kroner. Barn 12,50 kr. 

Rejsekort anonymt: Voksen 70 kr. på regionale rejser/600 kr. på rejser mellem landsdele. Barn 35 kr. på regionale rejser/300 kr. på rejser mellem landsdelene. 

Forudbetaling på kombi kort: Der bliver også trukket forudbetaling på rejsekort med pendler kombi, på rejser inden for pendlerområdet. Derfor skal saldoen altid være høj nok til at dække forudbetalingen.  

 

Check ind ekstra 

 • Foretages ved rejsens start og gælder til der checkes ud. Der kan derfor nøjes med almindeligt check ind ved skift af transportmiddel.  
 • Foretages enten ved henvendelse til chaufføren i bussen (bortset fra 5C, som er selvbetjent) eller på stationer i rejsekortautomater eller på check ind ekstra kortlæser.  
 • Der skal være penge nok på kortet til at dække forudbetalingen for alle, der skal rejse. 
 • Gruppen kan maksimalt bestå af tre kundetyper og 29 rejsende i alt. 
 • Medrejsende unge og pensionister kan kun checkes ind som kundetypen ’Voksen’. 

 

Særligt ved check ind af kundetype handicap 

Kundetype handicap kan medtage en ledsager på sit rejsekort. Ledsageren skal altid checkes ind som barn.  

 

Skifte check ind 

 • Foretages ved hvert skift af transportmiddel. 
 • Ved check ind ekstra og skift af transportmiddel, skal der også blot checkes almindeligt ind ved skift, da indstillingen til ’ekstra’ er på rejsekortet ind til check ud.  
 • Rejsekort med pendlerkort skal altid checkes ind i bus, men ikke ved skift til tog/metro 

 

Check ud 

 • Her afregnes prisen for rejsen, som vil fremgå af display sammen med restsaldoen på rejsekortet.  
 • Ved problemer eller ved glemt check ud benyttes Check Udvej, som kan hentes som app – eller tilgås via Rejsekort.dk 

Betaling

Optankning af rejsekort (ikke pendlerkort) 

 • Rejsekortautomat. Her kan der tankes op hele døgnet og betales med betalingskort. Optankning er på rejsekortet med det samme. Rejsekortautomater findes på alle DSB- og Metrostationer.  
 • Salgssted. Her kan tankes op og betales med betalingskort og kontanter. Optankning er på rejsekortet med det samme. Oversigt over salgssteder kan ses på Rejsekort.dk.  
 • Selvbetjening på Rejsekort.dk. Her kan der tankes op hele døgnet og betales med betalingskort. Der går imellem 5 og 24 timer, før optankningen er til rådighed på rejsekortet.  

 

Tank-op aftale: 

 • Automatik optankning af rejsekort, når saldoen kommer under et defineret beløb.  
 • Bestilles enten sammen med bestillingen af rejsekortet – eller efterfølgende på selvbetjeningen på Rejsekort.dk.  

 

Fornyelsesaftale 

 • Benyttes på pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi, hvor der er en periode på.  
 • Bestilles enten sammen med bestillingen af pendlerkortet – eller efterfølgende på selvbetjeningen på Rejsekort.dk 
 • Fornyer automatisk, når den foregående periode er udløbet.  
 • Fornyelse af den nye periode skal aktiveres ved at checke ind.  

 

Løbende fornyelse 

 • Benyttes på pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi, hvor der er en periode på.  
 • Bestilles på selvbetjeningen på Rejsekort.dk eller på udvalgte salgssteder, som kan ses på Rejsekort.dk 

 


Pendlerkort

 


Gyldighed rejsekort

Defekt rejsekort 

 • Nogle rejsekort kan opleves at være defekte – uden synlig grund. Der vil altid fremkomme en ”fejllyd”, samt en fejlmeddelelse i displayet på kortlæserne. 
 • Et rejsekort kan opleves med en synlig defekt, hvis der fx er klippet hul i det. Dette dækker REKU ikke.  
 • Ved defekte rejsekort skal REKU kontaktes. 

 

Misligholdte rejsekort  

 • Navn, rejsekortnummer eller billede er ikke længere tydeligt og læsbart på rejsekort. 
 • Foto på rejsekort skal være vellignende og leve op til krav og pasfoto 

 

Udløbet rejsekort 

 • Et rejsekort udløber efter fem år fra udstedelsesdatoen.  
 • Kunderne vil have modtaget en mail i god tid inden udløb (dette gælder ikke rejsekort anonymt, da der ikke er en mailadresse tilknyttet).  
 • Et udløbet rejsekort kan ikke benyttes eller fornyes.  

 

Spærret kort 

 • Et rejsekort kan være spærret af kortindehaver selv eller af REKU 
 • Et spærret rejsekort kan hverken benyttes eller ”lukkes op” igen.  
 • Et nyt rejsekort kan bestilles på Rejsekort.dk eller ved henvendelse til REKU 

 


Fejlmeddelelser

De fejlmeddelelser som oftest ses på display på kortlæsere (kan forekomme ved både check ind og check ud) er følgende:

 

 • Læsefejl, prøv igen. Vejled i at prøve igen, hold kort stille foran det blå punkt. Ved fortsat fejl, køb anden rejsehjemmel og kontakt REKU 
 • Ugyldigt kort. Vejled i at prøve igen. Ved fortsat fejl, køb anden rejsehjemmel og kontakt REKU 
 • Rejsekort er spærret. Der skal købes anden rejsehjemmel. Evt. kontakt til REKU 
 • Ok, rejsekort er allerede checket indKunden forsøger at checke ind to gange – rejsekort er allerede checket korrekt ind.  
 • EOD ikke kompatibelRejsekortet er højst sandsynligt defekt. Vejled i køb af anden rejsehjemmel og kontakt til REKU 
 • Fejl, du ikke kan rejse på dit periodekort her. – Enten fejl i lokationen (kunden skal kontakte Rejsekort Kundecenter, når rejsen er afsluttet) eller forsøg på brug af kort i et område, som periodekortet ikke dækker. 

 

 


1. Kort om Orange-billetter

DSB Orange-billetter kan ikke bruges i bussen.

Disse billetter er kun gyldige i DSB tog og Arriva tog. Læs evt. mere på dsb.dk.


2. Enkeltbilletter

Enkeltbilletter er en-turs billetter til rejse med bus, tog og metro.
Du kan købe enkeltbilletter til korte rejser (2-8 zoner) og til lange rejser (9 zoner eller flere).

Det skal her bemærkes, at DSB Orange-billetter ikke kan bruges i bussen. Kun i DSB og Arriva tog.


– 2.1 Kontant i bus


Movia 2-zoners kontantbillet

Movia 2-zoners kontantbillet

– 2.2 SMS billet


SMS Billet

SMS 1-zones tilkøb til pendlerkort

SMS Cykel + voksen

SMS kun cykel

– 2.3 DOT App


DOT Enkeltbillet startskærm

DOT Enkeltbillet forside

DOT Enkeltbillet QR kode

DOT Enkeltbillet detaljer

DOT Enkeltbillet lang forside

DOT Enkeltbillet lang QR

DOT Enkeltbillet lang detaljer

DOT 1 zones tilkøb til Pendlerkort

Cykelbillet lange rejser

– 2.4 DOT Webshop


Print Selv-Billet (Erhverv) fra Movia Webshop

– 2.5 DSB Salgssted


DSB zonebillet (DOT område)

DSB relationsbillet (DOT område)

DSB pladsbillet

DSB enkeltbillet Arh - Kbh

DOT zonebillet 2021

DSB 1' pensionist

– 2.6 DSB App


DSB Enkeltbillet 3 zoner

DSB Enkeltbillet 3 zoner detaljer

DSB Enkeltbillet lang

DSB Enkeltbillet lang detaljer

DSB Tilkøbsbillet

DSB Tilkøbsbillet detaljer

– 2.7 DSB Websalg


DOT print selv billet

DOT 65+ print selv billet

DSB Landsdækkende print selv billet

3. Pendlerkort

Med et pendlerkort kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro inden for det område og den periode, som kortet er gyldigt til – for pendlerkort kræver gyldighed i Metroen dog, at pendlerkortet er udstedt med gyldighed til Metroen.

 • Pendlerkort kan være den billigste billettype, hvis du rejser mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden på den samme strækning.
 • Pendler20 kan være den billigste billettype, hvis du rejser ca. 10 dage tur/retur om måneden på den samme strækning, læs mere om Pendler20 i afsnit 4.3.
 • Pendlerkort udstedes enten til korte rejser (2-8 zoner) eller til en konkret længere rejse (9 eller flere zoner).
 • Pendlerkortet er personligt og kan kun bruges af den person, det er udstedt til.
 • Pendlerkort kan købes i en app og som pendlerkort på rejsekort, undtagen Pendler20 der kun kan købes i app.

Pendlerkort på rejsekort udstedes i to varianter

Rejsekort Pendler er et pendlerkort, hvor du kan rejse frit inden for et selvvalgt område.

Rejsekort med Pendler Kombi er både et pendlerkort, hvor du kan rejse frit inden for et selvvalgt område, og samtidig et rejsekort til rejser uden for pendlerområdet, hvor du betaler pr. rejse i forhold til dit check-ind/check-ud. På et Rejsekort med Pendler Kombi skal du derfor checke-ind og checke-ud ved alle dine rejser.

Tag børn med på dit pendlerkort

På et pendlerkort til voksne kan du gratis medtage to børn under 12 år.

Med et pendlerkort til børn og unge, kan du gratis medtage et barn under 12 år jf. afsnit 4.5.


– 3.1 DOT App


Pendlerkort app startside

DOT Pendlerkort 2 zoner

DOT Pendlerkort 2 zoner QR-kode

DOT Pendlerkort 2 zoner detaljer

DOT Pendler20 klip

DOT Pendler20 QR

– 3.2 DOT Webshop

DOT Webshop giver som den eneste salgskanal mulighed for, at få abonnement på levering af Pensionistkort.


DOT Pensionistkort webshop

– 3.3 DOT Salgssted


DOT Pendlerkort Pensionist (3 Zoner)

DOT Pendlerkort Pensionist Alle Zoner (1-99)

DOT Pendlerkort Pensionist Alle Zoner (201-299)

– 3.4 DSB App


DSB app Pendlerkort forside

DSB app Pendlerkort QR

DSB Pendler20 klip

DSB Pendler20 QR

– 3.5 DSB Salgssted


DSB Pensionistkort

DSB Pensionistkort automat

4. Periode- og Turistbilletter

Disse billetter er særligt målrettede turister, men kan bruges af alle.


– 4.1 DOT App


DOT Citypass Small 48 timer skærm

DOT Citypass Small 48 timer forside

DOT Citypass Small 48 timer QR kode

DOT Citypass Small 48 timer detaljer

Citypass versioner

– 4.2 DOT Webshop


Eventbillet

Eventbillet Kvittering

– 4.3 DSB Salg


DSB Citypass Small 120 timer

DSB Citypass Large 24 timer

DSB Citypass Small 48 timer

– 4.4 Metro Automat


Citypass Small Metro Automat 24 timer

– 4.5 Copenhagen Card

Copenhagen Card er et produkt udstedt af Wonderful Copenhagen der kan bruges til offentlig transport og giver rabatter til seværdigheder. Det supporteres ikke af Movia, men i stedet af Wonderful Copenhagen.

Deres produkter findes her: https://copenhagencard.com/da

Support/hjælp er e-mail support: copenhagencard@woco.dk


Copenhagen Card Forside

Copenhagen Card Barn

Copenhagen Card Bagside

5. Rejsekort

Alle rejsekort (undtagen Skolekort og Ungdomskort) kan ses og købes her: https://www.rejsekort.dk/Bestil


Rejsekort/Pendler kombi

Rejsekort Pendlerkort (med foto) Forside

Rejsekort Pendlerkort (uden foto) Forside

Rejsekort Pendlerkort Bagside

Rejsekort personligt

Rejsekort flex/anonymt

Rejsekort erhverv

6. Skånetrafikken

Ligesom DSB kan udstede billetter med gyldighed til rejser ind i Sverige, kan Skånetrafikken udstede billetter med gyldighed ind i Danmark.


Skånetrafikken Mobilbillet

Skånetrafikken inspektionskvittering

Skånetrafikken Rejsekort

Skånetrafikken print-selv billet

Skånetrafiken App - Enkeltbillet

Skånetrafiken App - Enkeltbillet forklaring

Skånetrafiken App - 30 dages billet

Skånetrafiken App - Udløbet enkeltbillet forklaring

Skånetrafiken App - Udløbet billet forklaring

Skånetrafiken App - Zonevalg

Skånetrafiken App - Aktiveret billet forklaring

7. Skole- og ungdomskort

Ungdomskort kan leveres i flere forskellige former (app, plastkort og rejsekort). Fælles for alle typer er at de købes på Ungdomskort.dk.

Skolekort og skoleklassekort købes af skolen.

Forældre og børn skal henvende sig til deres skole for at få udleveret skolekort.


– 7.1 Ungdomskort


DOT Ungdomskort

Ungdomskort på rejsekort

DOT Ungdomskort

NT Ungdomskort lang rejse 15 dage (sms)

NT Ungdomskort lang rejse 30 dage (sms)

– 7.2 Skolekort


Skolekort på Rejsekort. Forside

Skolekort på Rejsekort Bagside

Midlertidigt Skolekort. Forside

Midlertidigt Skolekort. Bagside

– 7.3 Skoleklassekort


DOT Institutionskort - 4 voksne og 20 børn i 6 måneder

DOT Institutionskort - 3 voksne og 30 børn i 6 måneder

DOT Institutionskort - 3 voksne og 15 børn i 6 måneder

DOT Skoleklassekort - 3 voksne og 30 børn i 6 måneder

8. Specialkort (for erhverv/blinde/ledsagere mm.)

Disse billetter sælges ikke af DOT. I stedet formidler en arrangør salget.

Travelpasses kan bestilles til arrangementer med minimum 20 deltagere. Normalt udstedes det som en sms/e-mail, men for arrangementer på 25-1000 personer kan det udstedes som plastikkort (kreditkort størrelse).  Skulle kunden have problemer med at modtage billetten på sms, kan e-mailen og telefonen som blev brugt til købet sammen fungere som billet.

DOTs ”Turistbillet” er en enkeltbillet på pap, som sælges til udvalgte rejsearrangører (fx færgeselskaber og flyselskaber). Billetterne gælder til foruddefinerede rejse-relationer, bl.a. mellem Helsingør og
Louisiana samt Helsingør og København, og gør det muligt at sælge én samlet rejse for rejsearrangøren.

Blindekort giver ubegrænset rejse i en storzone (1-99, 101-199, 201-299) for et kalenderår. Udstedes af en handicaporganisation fx Dansk Blindesamfund.

Ledsagerkort giver en ejer og ledsager ret til at køre til barnetakst. Udstedes ligeledes af en handicaporganisation.

 

 


– 8.1 Travelpass


DOT TravelPass Forside

DOT TravelPass Bagside

Travelpass

Travelpass Kvittering

– 8.2 Turistbillet


DOT Turistbillet Zone 1+2 Voksen

DOT Turistbillet Zone 3+4 Voksen

DOT Turistbillet Zone 1-4 Voksen

DOT Turistbillet Alle Zoner (1-99) Voksen

DOT Turistbillet Helsingør-Louisiana Voksen

DOT Turistbillet Bagside

DOT Turistbillet Zone 1+2 Barn

DOT Turistbillet Zone 3+4 Barn

DOT Turistbillet Zone 1-4 Barn

DOT Turistbillet Alle zoner (1-99) Barn

DOT Turistbillet Helsingør-Louisiana Barn

DOT Turistbillet Barn Bagside

– 8.3 Blinde- og ledsagerkort


Blindekort 2018 - Zone 101-199

Blindekort 2018 - Zone 201-299

Legitimationskort Forside (Skal vises sammen med blindekortet)

Legitimationskort Bagside (Skal vises sammen med blindekortet)

DOT Blindekort 2017

Ledsagerkort

DOT 9+zoner handicap ledsagerbillet

– 8.4 Værnepligtskort

Værnepligtige kan ved indkaldelse rejse på indkaldelsesordren og mødeanbefalinger.

Under værnepligten bruges værnepligtskortet.

Ved hjemsendelse kan de bruge et hjemsendelsespas.

 


Værnepligtskort

9. Øresund

For alle billetter og kort gælder, at du skal kontrollere:

 • Omstigningsområdet i parentes.
 • Tidspunkt eller dato for rejsen i forhold til billettens gyldighed.

– 9.1 DSB Salgssted


Øresund Familiebillet via bro

Øresund billet via Helsingør

Øresund billet via bro

– 9.2 Kontantbillet Sverige


Øresund Kontantbillet Voksen via HH

Øresund Kontantbillet Barn/Cykel via bro

Øresund Kontantbillet Barn via HH

Kvittering som skal vises sammen med det svenske SU-jojo-kort

Køb af billetter

Automater

På alle metrostationer, de fleste tog og s-togs stationer samt mange lokaltogstationer findes billetautomater, hvor der kan betales med kort og nogle steder med kontanter.

På lokaltog i Nordsjælland, findes der er automater i toget som kun tager kontanter.

I automaterne sælge primært enkeltbilletter, cykelbilletter og i hovedstadsområdet City passes.

Hold dig gerne opdateret på DOT og hos DSB.

 

Betjente salgssteder

Der findes centralt i mange byer Movia salgssteder. Typisk hos kiosker eller butikker. Ved mange stationer findes DSB 7/11 salgssteder. Ved en del store lokaltogstationer findes salgssteder for lokaltog. Rejsekort salgssteder kan findes både i butikker og kiosker, men også ved DSB 7/11.

Fælles for salgsstederne er, at de ofte tilbyder flere billettyper end automaterne. En del af dem kan fx hjælpe med salg og fornyelse af pensionistkort.

I bussen vil der fra 1. september igen kunne købes kontantbilletter. Udvalget af disse billetter er begrænset til enkeltbilletter. Chaufføren kan ligeledes hjælpe med at indstille rejsekortstanderen til ekstra kunder, børn eller cykler.

Du kan finde en oversigt over betjente DSB, Movia, Lokaltogs- og Rejsekortsalgssteder her.

 

SMS-billetter

Man kan ved at skrive en sms til telefonnummer 1415, bestille en sms-billet. Billetten sendes til telefonen som en sms.

Man skal følge en ret specifik syntaks, der starter med startzonen, et mellemrum, antal zoner der skal rejses og evt. en tilføjelse af type.

Eks.

2 2                      Giver en billet fra zone 2, der gælder i 2 zoner for en voksen

3 2 c                   Giver en billet fra zone 3, som gælder 2 zoner for en voksen og inkluderer cykel

2 1 t                    Giver en billet fra zone 2, som gælder 1 zone fra zone 2 for en voksen og er en tillægsbillet

2 2 b                  Giver en billet fra zone 2, som gælder i 2 zoner for et barn

1 c                      Giver en cykelbillet der er gyldig fra zone 1

Valby St 2        Giver en billet fra Valby St. der gælder i 2 zoner for en voksen

Hvis man ikke kender den zone man befinder sig i, kan man godt bruger navne på stationer som startzone, som i nederste eksempel ovenfor. Dette kan dog være risikabelt, da det kan være svært at vide præcist hvad man skal skrive. Dette kan man undgå ved at bruge numrene på zonerne i stedet.

En cykelbillet er gyldig fra den zone man starter i og gælder til 8 zoner.

Flere eksempler og mere viden kan findes på DOT.

 

DOT Billetter app

DOT Billetter app kan downloades til Android og iOS.

Minimumskravene er pt. Android 6 og iOS 12, men dette vil løbende ændre sig, da operativsystemer efter noget tid bliver forældede og dermed ikke længere får sikkerhedsopdateringer. Man kan altid se de nyeste versionskrav på Google Play og Apple Appstore.

I appen kan købes enkeltbilletter, cykelbilletter, city passes, pendlerkort, pendler20 og tillægsbilletter til pendlerkort. Der kan også købes DSB 1′ tillæg til regionaltog.

Ungdomskort og Erhvervskort vises i appen, men købes hhv. på mitungdomskort.dk og af brugerens arbejdsgiver på DSB’s Erhvervsportal.

Oprettelse af brugerprofil:

I appen skal man oprette sin profil med et telefonnummer. Flowet for oprettelse er:

 1. Indtast telefonnummer og tryk fortsæt
 2. Indtast den modtagne sms og tryk fortsæt
 3. Hvis du allerede har en bruger kan du nu gendanne den med e-mail.
 4. Du kan nu købe billetter, men ønsker du pendlerkort eller at modtage ungdomskort skal du i Profil (øverst til venstre) menuen tilføje personlige oplysninger.
 5. Hvis man vil slippe for at indtaste betalingskortoplysninger hele tiden, kan i Profil gemme betalingskort. Man kan dog også bruge Mobile Pay i appen.

Hvis man vil købe pendlerkort eller have sin købshistorik gemt, skal man tilføje yderligere information inklusive e-mail. E-mailen skal bruges ved gendannelse af brugeren.

Man kan kun have 1 e-mail pr. telefonnummer. Det er fordi brugerprofilen bindes til e-mailen. Man kan dog altid ændre den, hvis man får en ny. Men fx forældre skal være opmærksomme på ikke at bruge deres egen mail til deres børns profiler.

Billetkøb:

Der kan købes både med Mobile Pay eller med betalingskort i appen. De fleste betalingskort godtages. Man skal ofte bekræfte køb med nem-id. Her er det en stor fordel at have nem-id appen installeret på telefonen.

Man kan både ved billetter og pendlerkort købe dem ved at vælge fra/til zoner på kortet eller skrive adresser i fra/til felterne nederst på skærmen.

Ved pendlerkort kan man (op til i alt 8 zoner) vælge zoner enkeltvist ved at klikke på dem på kortet. På pendlerkort på 9 zoner eller mere, kan man kun vælge fra/til enten på kortet eller i felterne nederst.

Kvitteringer:

Som bruger har man kun adgang til kvitteringer, hvis man tilføjer en e-mailadresse til sin profil. Hvis man ønsker kvitteringer tilsendt pr. mail, kan man tillade appen at sende disse i appens tilladelser.

Ungdomskort:

Ungdomskort købes på mitungdomskort.dk, men vises (hvis de gælder lokalt på Sjælland og Lolland/Falster) i DOT Billetter app. Ungdomskort er tilknyttet kunden e-mail. For at ungdomskortet kan blive vist i appen, skal:

 • den e-mail kunden bruger på mitungdomskort.dk være identisk med den e-mail kunden bruger i DOT Billetter app,
 • og appen skal være opdateret til nyeste version, da ikke alle ældre versioner kan vise ungdomskortet.

Er begge ovenstående punkter opfyldt, kan der være sket en fejl i afsendelsen af kortet. Her skal kunden kontakte DSB’s ungdomskort afdeling for at få kortet gensendt.

Erhvervskort:

Erhvervskort købes af kundens arbejdsgiver på DSB’s erhvervsportal. Erhvervskort er tilknyttet kundens telefonnummer. Hvis kunden mangler et erhvervskort er det første der bør undersøges derfor, om kundens telefonnummer i appen er det samme, som det der er registreret i DSB’s erhvervsportal. Kunder der både har egen og arbejdstelefon, kan komme til at vælge den forkerte telefon, og skal blot oprette appen på den rigtige telefon.

Hvis telefonnummeret er korrekt men erhverskortet udebliver, skal kunden kontakte DSB’s erhvervslinje for at få kortet gensendt.

Ny telefon/telefon gået i stykker:

Hvis ulykken er ude, og man mister sin telefon eller man skal skifte, skal man blot installere appen på den nye telefon, registrere sit telefonnummer og gendanne sin bruger via e-mail. Har man tilknyttet en e-mail, vil ens kundehistorik med billetkøb samt aktive billetter og kort være gemt.

Man skal undgå at bruge gendannelsesfunktionen hele tiden. Den er lavet til nødsituationer og telefonskift. Men hvis man fx prøver at bruge det samme pendlerkort på flere telefoner, og kontinuerligt overfører pendlerkort fra den ene telefon til den anden, vil kortet blive deaktiveret. Dette er for at undgå misbrug. Det er derfor vigtigt, at kunden vælger den telefon kunden ønsker at bruge pendlerkortet på, og holder sig til denne.

 

Hjælp, FAQ og kontakt kan findes på DOT.

 


Tilkøb til billetter

Tilkøb til pendlerkort

Tilkøbsbilletter på 1 zone til pendlerkort udvider pendlerkortet med 1 zones gyldighed.

Billetter på 1 zone kan kun bruges som tilkøb til pendlerkort.

De kan købes i DOT Billetter app, som sms billet, i automater og hos betjent salg.

Tilkøb ved billetter til lange og korte rejser

Man kan ikke længere købe 1-zoners tilkøbsbilletter til almindelige billetter. Hvis en kunde finder ud af, at de skal rejse længere end den strækning deres billet dækker, kan man købe en ny enkeltbillet til 2 zoner eller mere. Der vil så være tale om 2 separate rejser, men så længe de sammen dækker den strækning kunden skal køre, kan dette være en løsning.

Minimumsbilletten er dermed på 2 zoner udover den billet man allerede har.


DOT Storzoner Pensionistreform


dot-storzoner-10-alle

Zone 1-299